Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 24 stycznia 2019

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, zamierzamy w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Napływające informacje są nadal słabsze, niż oczekiwano, co wiąże się ze słabszym popytem zewnętrznym oraz pewnymi specyficznymi czynnikami krajowymi i sektorowymi. Utrzymująca się niepewność, związana zwłaszcza z czynnikami geopolitycznymi i groźbą protekcjonizmu, odbija się na nastrojach w gospodarce. Jednocześnie jednak korzystne warunki finansowania, sprzyjająca dynamika rynku pracy i coraz szybszy wzrost płac w dalszym ciągu podtrzymują ożywienie gospodarcze i stopniowo rosnącą presję inflacyjną w strefie euro. Umacnia nas to w przekonaniu, że inflacja powinna nadal stabilnie zbliżać się do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Aby podtrzymać dalsze narastanie wewnętrznej presji cenowej i inflację ogółem w średnim okresie, wciąż konieczne są bodźce monetarne o znacznej skali. Ma ich dostarczyć nasza zapowiedź forward guidance dotycząca podstawowych stóp procentowych EBC, wzmocniona przez pokaźny zasób nabytych aktywów. W każdym razie Rada Prezesów jest przygotowana na takie dostosowanie wszystkich swoich narzędzi, aby mieć pewność, że inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie zmierzać do poziomu docelowego.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w trzecim kwartale 2018 wzrósł (kwartał do kwartału) o 0,2%; w pierwszych dwóch kwartałach jego dynamika wynosiła 0,4%. Napływające dane nadal są słabsze, niż się spodziewano, co wiąże się ze spowolnieniem popytu zewnętrznego, na które nakładają się jeszcze pewne specyficzne czynniki krajowe i sektorowe. Oddziaływanie części tych czynników powinno stopniowo zanikać, ale dynamika wzrostu w najbliższym okresie będzie prawdopodobnie słabsza, niż wcześniej oczekiwano. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie nadal pobudzane przez korzystne warunki finansowania, dalszy wzrost zatrudnienia i płac, niższe ceny energii oraz utrzymujące się – choć nieco słabsze – ożywienie aktywności gospodarczej na świecie.

Bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu w strefie euro przesunął się w dół z powodu utrzymywania się niepewności związanej z czynnikami geopolitycznymi i groźbą protekcjonizmu, podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia i zmiennością na rynkach finansowych.

W grudniu 2018 roczna inflacja HICP w strefie euro zmalała do 1,6%, z 1,9% w listopadzie, głównie w związku z niższą inflacją cen energii. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach inflacja ogółem będzie nadal spadać. Miary inflacji bazowej pozostają ogólnie niskie, ale wobec wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy umacnia się i rozszerza presja na koszty pracy. Jeśli chodzi o oczekiwania na przyszłość, w średnim okresie inflacja bazowa powinna rosnąć pod wpływem zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej, postępującego ożywienia gospodarczego i rosnącej dynamiki płac.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w listopadzie 2018 zmalała do 3,7%, z 3,9% w październiku. Dynamikę M3 wciąż pobudza kreacja kredytów przez banki. Głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza pozostał wąski agregat M1.

W listopadzie 2018 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 4,0%, wobec 3,9% w październiku, natomiast roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała bez zmian na poziomie 3,3%. Z badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za czwarty kwartał 2018 wynika, że ogólne warunki zaciągania kredytów pozostały korzystne, po dłuższym okresie ich łagodzenia w ujęciu netto, a popyt na kredyty bankowe w dalszym ciągu rósł, podtrzymując dynamikę akcji kredytowej.

Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 w dalszym ciągu wywiera zdecydowanie korzystny wpływ na warunki zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – oraz przepływy kredytowe w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie stabilnego powrotu inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie podatności na zagrożenia. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Co do polityki fiskalnej, Rada Prezesów ponawia wezwanie do odbudowy buforów fiskalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, które mają wysoki dług publiczny; utrzymanie w nich dobrej sytuacji fiskalnej wymaga ścisłego przestrzegania postanowień paktu stabilności i wzrostu. Podobnie koniecznym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzyste i konsekwentne wdrażanie unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest też nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwające prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami