Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • INLEIDENDE VERKLARING

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Luis de Guindos, Vicepresident van de ECB,
Frankfurt am Main, 24 januari 2019

Dames en heren, de Vicepresident en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze ten minste de hele zomer van 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Met betrekking tot de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen zijn wij voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het activa-aankoopprogramma en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop wij beginnen de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

De binnenkomende informatie is zwakker gebleven dan verwacht ten gevolge van een minder krachtige externe vraag en enkele land- en sectorspecifieke factoren. Het aanhouden van de onzekerheden met name in verband met geopolitieke factoren en de dreiging van protectionisme blijft druk uitoefenen op het economisch sentiment. Tegelijkertijd blijven de positieve financieringscondities, gunstige dynamiek op de arbeidsmarkten en toenemende loongroei de expansie van het eurogebied en geleidelijk stijgende inflatiedruk ondersteunen. Dit geeft steun aan ons vertrouwen dat de duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn zal aanhouden. Een aanzienlijke monetairbeleidsstimulans blijft van essentieel belang om steun te geven aan de verdere opbouw van de binnenlandse prijsdruk en de totale-inflatieontwikkelingen op de middellange termijn. Deze stimulans zal worden verschaft door onze ‘forward guidance’ ten aanzien van de basisrentetarieven van de ECB, versterkt door de herinvesteringen van de aanzienlijke hoeveelheid aangekochte activa. In elk geval staat de Raad van Bestuur klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze blijft ontwikkelen in de richting van de inflatiedoelstelling van de Raad van Bestuur.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. In het derde kwartaal van 2018 steeg het reële bbp van het eurogebied kwartaal-op-kwartaal met 0,2%, na een groei van 0,4% in de voorafgaande twee kwartalen. De binnenkomende gegevens zijn zwakker gebleven dan verwacht ten gevolge van een vertraging in de externe vraag, die werd verslechterd door enkele land- en sectorspecifieke factoren. Hoewel de invloed van enkele van deze factoren naar verwachting zal wegebben, is de groeidynamiek op de korte termijn waarschijnlijk zwakker dan eerder verwacht. De expansie van het eurogebied zal worden blijven ondersteund door gunstige financieringsvoorwaarden, verder toenemende werkgelegenheid en stijgende lonen, lagere energieprijzen en de aanhoudende – zij het iets tragere – groei van de mondiale bedrijvigheid.

De risico’s rond de vooruitzichten voor de groei van het eurogebied zijn opgeschoven in de richting van neerwaarts ten gevolge van de aanhoudende onzekerheden in verband met geopolitieke factoren, de dreiging van protectionisme, kwetsbaarheden in de opkomende markten en volatiliteit op de financiële markten.

De HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis daalde in december 2018 naar 1,6%, vanaf 1,9% in november, voornamelijk ten gevolge van een lagere inflatie van de energieprijzen. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie zal de totale inflatie de komende maanden waarschijnlijk verder dalen. De maatstaven van de onderliggende inflatie blijven over het algemeen gematigd, maar de arbeidskostendruk blijft sterker en breder worden bij hoge niveaus van capaciteitsbenutting en krapper wordende arbeidsmarkten. De onderliggende inflatie zal naar verwachting op de middellange termijn stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie en stijgende loongroei.

Wat de monetaire analyse betreft, matigde de groei van het ruime monetaire aggregaat (M3) in november 2018 naar 3,7%, ten opzichte van 3,9% in oktober. De M3-groei blijft worden ondersteund door de schepping van bancair krediet. Het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 blijft de belangrijkste bijdrage leveren aan de ruime geldgroei.

Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen kwam in november 2018 uit op 4,0%, ten opzichte van 3,9% in oktober, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens globaal genomen onveranderd bleef, op 3,3%. De enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied voor het vierde kwartaal van 2018 lijkt erop te wijzen dat de algehele bankkredietvoorwaarden, na een lange periode van nettoversoepeling, gunstig zijn gebleven en dat de vraag naar bancair krediet is blijven toenemen, aldus de kredietgroei ondersteunend.

De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde dat een ruime mate van monetaire accommodatie nog steeds noodzakelijk is voor de aanhoudende duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbeslotener bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te verhogen en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, benadrukt de Raad van Bestuur nog eens dat het nodig blijft weer begrotingsbuffers op te bouwen. Dit is met name belangrijk in landen waar de overheidsschuld hoog is en waarvoor volledige naleving van het Stabiliteits- en Groeipact van cruciaal belang is om een gezonde begrotingspositie te waarborgen. Net zo blijft het in de tijd en in de verschillende landen op transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het begrotingskader en het kader voor economisch bestuur van de EU van essentieel belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het verbeteren van de werking van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur verwelkomt het huidige werk hieraan en roept op tot verdere specifieke en vastbesloten stappen om de bankenunie en de kapitaalmarktenunie te voltooien.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media