Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 24. januára 2019

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Naďalej očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú minimálne do leta 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Aktuálne informácie naďalej zaostávajú za očakávaniami vzhľadom na nižší zahraničný dopyt a určité faktory špecifické pre jednotlivé krajiny a sektory. Pretrvávajúca neistota, najmä v spojitosti s geopolitickými faktormi a hrozbou protekcionizmu, dolieha na hospodársku náladu. Zároveň však vďaka priaznivým podmienkam financovania, pozitívnej dynamike vývoja na trhu práce a zrýchľovaniu mzdového rastu pokračuje expanzia v eurozóne a postupný nárast inflačných tlakov. To nás utvrdzuje v presvedčení, že hladina inflácie bude i naďalej trvalo smerovať k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte. Ďalšie zintenzívnenie domácich cenových tlakov a želaný vývoj celkovej inflácie v strednodobom horizonte si i naďalej vyžadujú podstatnú menovopolitickú stimuláciu. Poskytovať sa bude prostredníctvom našej signalizácie budúceho nastavenia kľúčových úrokových sadzieb ECB, podporenej reinvestovaním rozsiahleho objemu nadobudnutých aktív. Rada guvernérov je v každom prípade pripravená vhodným spôsobom upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny, ktorý v prvom a druhom štvrťroku 2018 vzrástol o 0,4 %, sa v treťom štvrťroku 2018 medzikvartálne zvýšil o 0,2 %. Aktuálne informácie naďalej zaostávajú za očakávaniami vzhľadom na spomalenie zahraničného dopytu znásobené určitými faktormi špecifickými pre jednotlivé krajiny a sektory. Napriek očakávanému ústupu niektorých z týchto faktorov bude tempo rastu v najbližšom období pravdepodobne pomalšie, než sa pôvodne očakávalo. V ďalšom priebehu bude expanzia eurozóny naďalej ťažiť z priaznivých podmienok financovania, ďalšieho nárastu zamestnanosti a zvyšovania miezd, nižších cien energií ako aj pokračujúcej, i keď o niečo pomalšej expanzie svetovej hospodárskej aktivity.

Riziká ohrozujúce výhľad rastu eurozóny sa presunuli na stranu pomalšieho rastu, a to v dôsledku pretrvávania neistoty súvisiacej s geopolitickými faktormi, hrozby protekcionizmu, zraniteľnosti rozvíjajúcich sa trhových ekonomík a volatility finančných trhov.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne v decembri 2018 klesla z novembrových 1,9 % na 1,6 %, a to najmä v dôsledku nižšej inflácie cien energií. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej klesať. Ukazovatele základnej inflácie zostávajú vo všeobecnosti tlmené, no vzhľadom na vysokú mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl dochádza k ďalšiemu stupňovaniu a rozširovaniu tlakov na rast mzdových nákladov. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, v strednodobom horizonte sa očakáva rast základnej inflácie, ku ktorému budú prispievať naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a zrýchľovanie mzdového rastu.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 v novembri 2018 mierne klesla z októbrových 3,9 % na 3,7 %. Rast agregátu M3 sa i naďalej opiera o tvorbu bankových úverov. K rastu peňažnej zásoby naďalej najväčšou mierou prispieval menový agregát M1.

Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám v novembri 2018 dosiahla 4,0 % (3,9 % v októbri), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala zhruba nezmenená na úrovni 3,3 %. Z výsledkov prieskumu bankových úverov v eurozóne za posledný štvrťrok 2018 vyplýva, že podmienky poskytovania bankových úverov po dlhšom období čistého uvoľňovania zostávajú celkovo priaznivé, pričom dopyt po bankových úveroch naďalej rastie a podporuje tak úverový rast.

Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, k prístupu k úverovým zdrojom (predovšetkým pre malé a stredné podniky) a k stimulácii úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a podpory produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, Rada guvernérov opätovne zdôrazňuje potrebu doplnenia fiškálnych rezerv. Platí to predovšetkým pre krajiny s vysokou mierou zadlženosti verejnej správy, pre ktoré je dodržiavanie Paktu stability a rastu nevyhnutnou podmienkou zachovania zdravého rozpočtového hospodárenia. Transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca EÚ pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzýva na prijatie ďalších konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá