Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 2. listopada 2015.

7. listopada 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 2. listopada 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 15,6 mlrd. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,3 mlrd. EUR na 263,4 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima, portfeljnih transakcija i operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima koje su provele središnje banke Eurosustava u promatranom razdoblju (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
1. listopada 2015. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 142 mil. USD 143 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,2 mlrd. EUR na 359,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,6 mlrd. EUR na 1.054,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 26,7 mlrd. EUR na 88,7 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 13,1 mlrd. EUR na 391,1 mlrd. EUR. U srijedu, 30. rujna 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 71,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 72,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 17,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 11,8 mlrd. EUR. Osim toga, namirena je i ciljana operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 15,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 1.092 dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,6 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 148,3 mlrd. EUR (u odnosu na 123 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 11,4 mlrd. EUR na 642,5 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 2. listopada 2015. Razlika u odnosu na 25. rujna 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 25. rujna 2015. – dospjelo Razlika u odnosu na 25. rujna 2015. – usklađivanja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,0 mlrd. EUR –0,2 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,4 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 122,8 mlrd. EUR +3,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR –0,4 mlrd EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 13,1 mlrd. EUR +0,5 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 346,3 mlrd. EUR +9,7 mlrd. EUR –1,3 mlrd EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 127,9 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 15,8 mlrd. EUR na 473,3 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. rujna 2015. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.002,365 EUR za uncu

USD: 1,1203 za EUR

JPY: 134,69 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2522 EUR za SDR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 849 0 −15 606
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 917 73 −311
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 208 980 −2 071 −1 436
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 993 1 216 −130
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 541 455 −44
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 541 455 −44
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 539 538 12 209 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 72 551 1 474 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 466 348 10 121 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 640 614 0
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 137 146 −1 257 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 122 −952 1 194
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0 −24
9 Ostala imovina 224 058 1 431 32
Ukupno imovina 2 626 835 23 891 −17 687
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 054 220 2 594 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 621 763 41 177 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 473 281 15 826 0
  2.2 Novčani depoziti 148 326 25 338 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 155 13 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 046 172 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 167 615 −26 379 0
  5.1 Opća država 88 701 −26 678 0
  5.2 Ostale obveze 78 914 298 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 47 337 7 079 1
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 022 10 −46
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 297 −936 −97
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 297 −936 −97
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0 −254
10 Ostale obveze 217 397 175 −603
11 Računi revalorizacije 350 735 0 −16 688
12 Kapital i pričuve 97 201 0 0
Ukupno obveze 2 626 835 23 891 −17 687