Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 oktober 2015

7 oktober 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 oktober 2015 motsvarade minskningen på 15,6 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 263,4 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
1 oktober 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 142 miljoner USD 143 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 359,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,6 miljarder EUR till 1 054,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 26,7 miljarder EUR till 88,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 13,1 miljarder EUR till 391,1 miljarder EUR. Onsdagen den 30 september 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 71,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 72,6 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 17,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 11,8 miljarder EUR. Dessutom avvecklades en riktad långfristig refinansieringstransaktion på 15,5 miljarder EUR med en löptid på 1 092 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 148,3 miljarder EUR (jämfört med 123 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 11,4 miljarder EUR till 642,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 2 oktober 2015 Förändring jämfört med den 25 september 2015 – Köp Förändring jämfört med den 25 september 2015 – Inlösen Förändring jämfört med den 25 september 2015 – justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,0 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,4 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 122,8 miljarder EUR + 3,0 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR - 0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 13,1 miljarder EUR + 0,5 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 346,3 miljarder EUR + 9,7 miljarder EUR - - 1,3 miljarder EUR
Program för värdepappersmarknaderna 127,9 miljarder EUR - - + 0,3 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,8 miljarder EUR till 473,3 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 september 2015 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka avseende justeringar vid kvartalets slut”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 002,365 EUR per fine oz.

USD: 1,1203 per EUR

JPY: 134,69 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2522 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 348.849 0 −15.606
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 287.896 −1.999 −1.747
  2.1 Fordringar på IMF 78.917 73 −311
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 208.980 −2.071 −1.436
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.993 1.216 −130
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.541 455 −44
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.541 455 −44
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 539.538 12.209 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 72.551 1.474 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 466.348 10.121 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 640 614 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 137.146 −1.257 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.001.661 11.835 −167
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 642.538 12.787 −1.361
  7.2 Andra värdepapper 359.122 −952 1.194
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0 −24
9 Övriga tillgångar 224.058 1.431 32
Summa tillgångar 2.626.835 23.891 −17.687
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.054.220 2.594 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 621.763 41.177 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 473.281 15.826 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 148.326 25.338 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 155 13 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.046 172 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 167.615 −26.379 0
  5.1 Offentliga sektorn 88.701 −26.678 0
  5.2 Övriga skulder 78.914 298 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.337 7.079 1
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.022 10 −46
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.297 −936 −97
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.297 −936 −97
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0 −254
10 Övriga skulder 217.397 175 −603
11 Värderegleringskonton 350.735 0 −16.688
12 Eget kapital 97.201 0 0
Summa skulder 2.626.835 23.891 −17.687