Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 oktober 2015

7 oktober 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 oktober 2015 was de daling van EUR 15,6 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 263,4 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
1 oktober 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 142 miljoen USD 143 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 359,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,6 miljard naar EUR 1.054,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 26,7 miljard naar EUR 88,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 13,1 miljard naar EUR 391,1 miljard. Op woensdag 30 september 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 71,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 72,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Tijdens de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 17,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 11,8 miljard verrekend. Daarnaast werd een gerichte langerlopende herfinancieringstransactie (TLTRO) van EUR 15,5 miljard, met een looptijd van 1.092 dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 148,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 123 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 11,4 miljard naar EUR 642,5 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar portefeuille. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 2 oktober 2015 Verschil t.o.v. 25 september 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 25 september 2015 – Aflossingen Verschil ten opzichte van vrijdag 25 september 2015 – Kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,0 miljard - -EUR 0,2 miljard -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,4 miljard - -EUR 0,1 miljard -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 122,8 miljard +EUR 3,0 miljard -EUR 0,1 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 13,1 miljard +EUR 0,5 miljard -EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 346,3 miljard +EUR 9,7 miljard - -EUR 1,3 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 127,9 miljard - - +EUR 0,3 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,8 miljard naar EUR 473,3 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 september 2015 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom "Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen". De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.002,365 per fine ounce

USD: 1,1203 per EUR

JPY: 134,69 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2522 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 348.849 0 −15.606
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 287.896 −1.999 −1.747
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.917 73 −311
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 208.980 −2.071 −1.436
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.993 1.216 −130
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.541 455 −44
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.541 455 −44
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 539.538 12.209 0
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 72.551 1.474 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 466.348 10.121 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 640 614 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 137.146 −1.257 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.001.661 11.835 −167
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 642.538 12.787 −1.361
  7.2 Overige waardepapieren 359.122 −952 1.194
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0 −24
9 Overige activa 224.058 1.431 32
Totaal activa 2.626.835 23.891 −17.687
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.054.220 2.594 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 621.763 41.177 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 473.281 15.826 0
  2.2 Depositofaciliteit 148.326 25.338 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 155 13 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.046 172 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 167.615 −26.379 0
  5.1 Overheid 88.701 −26.678 0
  5.2 Overige verplichtingen 78.914 298 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.337 7.079 1
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.022 10 −46
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.297 −936 −97
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.297 −936 −97
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0 −254
10 Overige passiva 217.397 175 −603
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0 −16.688
12 Kapitaal en reserves 97.201 0 0
Totaal passiva 2.626.835 23.891 −17.687