Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. oktobra 2015

7. oktober 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. oktobra 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 15,6 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,3 milijarde EUR na 263,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami, portfeljskih transakcij in operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema (glej spodaj).

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
1. oktober 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 142 mio USD 143 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 359,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,6 milijarde EUR na 1.054,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 26,7 milijarde EUR na 88,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 13,1 milijarde EUR na 391,1 milijarde EUR. V sredo, 30. septembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 71,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 72,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 17,3 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 11,8 milijarde EUR. Poleg tega je bila poravnana ciljno usmerjena operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 15,5 milijarde EUR z zapadlostjo 1.092 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 148,3 milijarde EUR (v primerjavi s 123 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 11,4 milijarde EUR na 642,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 2. oktobra 2015 Razlika od 25. septembra 2015 – kupljeno Razlika od 25. septembra 2015 – zapadlo Razlika od 25. septembra 2015 – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,0 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,4 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR -
Tretji program nakupa kritih obveznic 122,8 milijarde EUR +3,0 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 13,1 milijarde EUR +0,5 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 346,3 milijarde EUR +9,7 milijarde EUR - –1,3 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 127,9 milijarde EUR - - +0,3 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 15,8 milijarde EUR na 473,3 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. septembra 2015 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.002,365 EUR za unčo

USD: 1,1203 za EUR

JPY: 134,69 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2522 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.849 0 −15.606
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 287.896 −1.999 −1.747
  2.1 Terjatve do MDS 78.917 73 −311
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 208.980 −2.071 −1.436
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.993 1.216 −130
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.541 455 −44
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.541 455 −44
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 539.538 12.209 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 72.551 1.474 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 466.348 10.121 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 640 614 0
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 137.146 −1.257 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.001.661 11.835 −167
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 642.538 12.787 −1.361
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.122 −952 1.194
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0 −24
9 Druga sredstva 224.058 1.431 32
Skupaj sredstva 2.626.835 23.891 −17.687
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.054.220 2.594 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 621.763 41.177 0
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 473.281 15.826 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 148.326 25.338 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 155 13 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.046 172 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 167.615 −26.379 0
  5.1 Širša država 88.701 −26.678 0
  5.2 Druge obveznosti 78.914 298 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 47.337 7.079 1
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.022 10 −46
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.297 −936 −97
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.297 −936 −97
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0 −254
10 Druge obveznosti 217.397 175 −603
11 Računi prevrednotenja 350.735 0 −16.688
12 Kapital in rezerve 97.201 0 0
Skupaj obveznosti 2.626.835 23.891 −17.687
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije