Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 октомври 2015 г.

7 октомври 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 15,6 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 октомври 2015 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,3 млрд. евро до 263,4 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции и операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период (вж. по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
1 октомври 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 142 млн. щатски долара 143 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 359,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,6 млрд. евро до 1054,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 26,7 млрд. евро до 88,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 13,1 млрд. евро до 391,1 млрд. евро. На 30 септември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 71,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 72,6 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 17,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 11,8 млрд. евро. Освен това бе извършено плащането по целева операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 15,5 млрд. евро с матуритет 1092 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 148,3 млрд. евро (при 123 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 11,4 млрд. евро до 642,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 2 октомври 2015 г. Разлика спрямо 25 септември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 25 септември 2015 г. – изплащания Разлика спрямо 25 септември 2015 г. – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,0 млрд. евро - -0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,4 млрд. евро - -0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 122,8 млрд. евро +3,0 млрд. евро -0,1 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 13,1 млрд. евро +0,5 млрд. евро -0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 346,3 млрд. евро +9,7 млрд. евро - -1,3 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 127,9 млрд. евро - - +0,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 15,8 млрд. евро до 473,3 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 септември 2015 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1002,365 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,1203 за 1 евро

Японска йена – 134,69 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2522 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 348 849 0 −15 606
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Вземания от МВФ 78 917 73 −311
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 208 980 −2 071 −1 436
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 993 1 216 −130
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 541 455 −44
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 541 455 −44
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 539 538 12 209 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 72 551 1 474 0
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 466 348 10 121 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 640 614 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 137 146 −1 257 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Други ценни книжа 359 122 −952 1 194
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0 −24
9 Други активи 224 058 1 431 32
Общо активи 2 626 835 23 891 −17 687
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 054 220 2 594 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 621 763 41 177 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 473 281 15 826 0
  2.2 Депозитно улеснение 148 326 25 338 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 155 13 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 046 172 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 167 615 −26 379 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 88 701 −26 678 0
  5.2 Други задължения 78 914 298 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 337 7 079 1
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 022 10 −46
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 297 −936 −97
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 297 −936 −97
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0 −254
10 Други задължения 217 397 175 −603
11 Сметки за преоценка 350 735 0 −16 688
12 Капитал и резерви 97 201 0 0
Общо пасиви 2 626 835 23 891 −17 687