Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 2. oktobrī

2015. gada 7. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 2. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 15.6 mljrd. euro, atspoguļojot ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 263.4 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem un likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica aplūkojamā periodā (sk. tālāk).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 1. oktobris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 142 milj. ASV dolāru 143 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 359.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.6 mljrd. euro (līdz 1 054.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 26.7 mljrd. euro (līdz 88.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 13.1 mljrd. euro (līdz 391.1 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 30. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 71.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 72.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 17.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 11.8 mljrd. euro apmērā. Turklāt tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācija 15.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 092 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 148.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 123 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 11.4 mljrd. euro (līdz 642.5 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 2. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 25. septembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 25. septembri Pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 25. septembri ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.0 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.4 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 122.8 mljrd. euro +3.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 13.1 mljrd. euro +0.5 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 346.3 mljrd. euro +9.7 mljrd. euro –1.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 127.9 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 15.8 mljrd. euro (līdz 473.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2015. gada 30. septembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 002.365 EUR par Trojas unci

1.1203 USD par 1 EUR

134.69 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2522 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 849 0 −15 606
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 SVF debitoru parādi 78 917 73 −311
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 208 980 −2 071 −1 436
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40 993 1 216 −130
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 541 455 −44
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 541 455 −44
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 539 538 12 209 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 72 551 1 474 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 466 348 10 121 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 640 614 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 137 146 −1 257 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 122 −952 1 194
8 Valdības parāds euro 25 152 0 −24
9 Pārējie aktīvi 224 058 1 431 32
Kopā aktīvi 2 626 835 23 891 −17 687
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 054 220 2 594 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 621 763 41 177 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 473 281 15 826 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 148 326 25 338 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 155 13 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 046 172 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 167 615 −26 379 0
  5.1 Saistības pret valdību 88 701 −26 678 0
  5.2 Pārējās saistības 78 914 298 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47 337 7 079 1
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 022 10 −46
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 297 −936 −97
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 297 −936 −97
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0 −254
10 Pārējās saistības 217 397 175 −603
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0 −16 688
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0 0
Kopā pasīvi 2 626 835 23 891 −17 687