Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.10.2015

7.10.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.10.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 15,6 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,3 miljardilla eurolla 263,4 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista, arvopaperikaupoista ja Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista tarkastelujakson aikana.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
1.10.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 142 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 143 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 359,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,6 miljardilla eurolla 1 054,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 26,7 miljardilla eurolla 88,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 13,1 miljardilla eurolla 391,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.9.2015 erääntyi 71,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 72,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 17,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 11,8 miljardin euron operaatio. Lisäksi suoritettiin 15,5 miljardin euron kohdennettu pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 1 092 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 148,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 123 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 11,4 miljardilla eurolla 642,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 2.10.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,0 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,4 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 122,8 miljardia euroa +3,0 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 13,1 miljardia euroa +0,5 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 346,3 miljardia euroa +9,7 miljardia euroa - -1,3 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 127,9 miljardia euroa - - +0,3 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 15,8 miljardilla eurolla 473,3 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.9.2015 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 002,365 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,1203

Japanin jeni / euro: 134,69

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2522 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 348 849 0 −15 606
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 917 73 −311
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 208 980 −2 071 −1 436
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 993 1 216 −130
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 541 455 −44
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 541 455 −44
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 539 538 12 209 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 72 551 1 474 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 466 348 10 121 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 640 614 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 137 146 −1 257 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Muut arvopaperit 359 122 −952 1 194
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0 −24
9 Muut saamiset 224 058 1 431 32
Vastaavaa yhteensä 2 626 835 23 891 −17 687
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 054 220 2 594 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 621 763 41 177 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 473 281 15 826 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 148 326 25 338 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 155 13 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 046 172 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 167 615 −26 379 0
  5.1 Julkisyhteisöt 88 701 −26 678 0
  5.2 Muut 78 914 298 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 337 7 079 1
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 022 10 −46
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 297 −936 −97
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 297 −936 −97
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0 −254
10 Muut velat 217 397 175 −603
11 Arvonmuutostilit 350 735 0 −16 688
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0 0
Vastattavaa yhteensä 2 626 835 23 891 −17 687