Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Οκτωβρίου 2015

7 Οκτωβρίου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Οκτωβρίου 2015 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) μειώθηκαν κατά 15,6 δισεκ. ευρώ λόγω τριμηνιαίων αναπροσαρμογών.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 263,4 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου και σε πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
1 Οκτωβρίου 2015  Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 142 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 143 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 359,1 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,6 δισεκ. ευρώ σε 1.054,2 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 26,7 δισεκ. ευρώ σε 88,7 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 13,1 δισεκ. ευρώ σε 391,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 71,1 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 72,6 δισεκ. ευρώ, διάρκειας επτά ημερών.

Στη διάρκεια της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 17,3 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 11,8 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, διακανονίστηκε στοχευμένη πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 15,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 1.092 ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,6 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 148.3 δισεκ. ευρώ (έναντι 123 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 11,4 δισεκ. ευρώ σε 642,5 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 2 Οκτωβρίου 2015 Διαφορά σε σχέση με τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 – Εξοφλήσεις Διαφορά σε σχέση με τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 – Προσαρμογές τέλους τριμήνου
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 22,0 δισεκ. ευρώ - -0,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 10,4 δισεκ. ευρώ - -0,1 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 122,8 δισεκ. ευρώ +3,0 δισεκ. ευρώ -0,1 δισεκ. ευρώ -0,4 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 13,1 δισεκ. ευρώ +0,5 δισεκ. ευρώ -0,1 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 346,3 δισεκ. ευρώ +9,7 δισεκ. ευρώ - -1,3 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 127,9 δισεκ. ευρώ - - +0,3 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 15,8 δισεκ. ευρώ σε 473,3 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.002,365 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,1203 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

134,69 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2522 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 348.849 0 −15.606
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 287.896 −1.999 −1.747
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 78.917 73 −311
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 208.980 −2.071 −1.436
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 40.993 1.216 −130
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.541 455 −44
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.541 455 −44
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 539.538 12.209 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 72.551 1.474 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 466.348 10.121 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 640 614 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 137.146 −1.257 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.001.661 11.835 −167
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 642.538 12.787 −1.361
  7.2 Λοιποί τίτλοι 359.122 −952 1.194
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.152 0 −24
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 224.058 1.431 32
Σύνολο ενεργητικού 2.626.835 23.891 −17.687
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.054.220 2.594 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 621.763 41.177 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 473.281 15.826 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 148.326 25.338 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 155 13 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.046 172 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 167.615 −26.379 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 88.701 −26.678 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 78.914 298 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 47.337 7.079 1
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.022 10 −46
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.297 −936 −97
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.297 −936 −97
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.202 0 −254
10 Λοιπές υποχρεώσεις 217.397 175 −603
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 350.735 0 −16.688
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 97.201 0 0
Σύνολο παθητικού 2.626.835 23.891 −17.687