Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. oktoober 2015

7. oktoober 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. oktoobril 2015 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 15,6 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,3 miljardi euro võrra 263,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ning USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
1. oktoober 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 142 miljonit USA dollarit 143 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 359,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,6 miljardi euro võrra 1054,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 26,7 miljardi euro võrra 88,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,1 miljardi euro võrra 391,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. septembril 2015 möödus 71,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 72,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 17,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11,8 miljardit eurot. Samal päeval teostati ka 15,5 miljardi euro suurune sihtotstarbeline pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 1092 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 148,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 123 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 11,4 miljardi euro võrra 642,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 2. oktoober 2015 Erinevus võrreldes 25. septembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 25. septembriga 2015 – lunastamine Erinevus võrreldes 25. septembriga 2015 – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,0 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,4 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 122,8 miljardit eurot +3,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 13,1 miljardit eurot +0,5 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 346,3 miljardit eurot +9,7 miljardit eurot –1,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 127,9 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,8 miljardi euro võrra 473,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2015. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1002,365 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,1203

EUR/JPY: 134,69

SDRid: 1,2522 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 348 849 0 −15 606
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Nõuded RVFle 78 917 73 −311
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 208 980 −2 071 −1 436
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 993 1 216 −130
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 541 455 −44
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 541 455 −44
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 539 538 12 209 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 72 551 1 474 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 466 348 10 121 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 640 614 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 137 146 −1 257 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Muud väärtpaberid 359 122 −952 1 194
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0 −24
9 Muud varad 224 058 1 431 32
Varad kokku 2 626 835 23 891 −17 687
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 054 220 2 594 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 621 763 41 177 0
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 473 281 15 826 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 148 326 25 338 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 155 13 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 046 172 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 167 615 −26 379 0
  5.1 Valitsussektor 88 701 −26 678 0
  5.2 Muud kohustused 78 914 298 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 337 7 079 1
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 022 10 −46
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 297 −936 −97
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 297 −936 −97
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0 −254
10 Muud kohustused 217 397 175 −603
11 Ümberhindluskontod 350 735 0 −16 688
12 Kapital ja reservid 97 201 0 0
Kohustused kokku 2 626 835 23 891 −17 687
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid