Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. říjnu 2015

7. října 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. října 2015 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 15,6 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1,3 mld. EUR na 263,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
1. října 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 142 mil. USD 143 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 359,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,6 mld. EUR na 1 054,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 26,7 mld. EUR na 88,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 13,1 mld. EUR na 391,1 mld. EUR. Ve středu 30. září 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 71,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 72,6 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 17,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 11,8 mld. EUR. Dále byla vypořádána cílená dlouhodobější refinanční operace o objemu 15,5 mld. EUR se splatností 1 092 dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 148,3 mld. EUR (oproti 123 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 11,4 mld. EUR na 642,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 2. říjnu 2015 Rozdíl v porovnání s 25. zářím 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 25. zářím 2015 – splacení Rozdíl v porovnání s 25. zářím 2015 – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 122,8 mld. EUR +3,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 13,1 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 346,3 mld. EUR +9,7 mld. EUR -1,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 127,9 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,8 mld. EUR na 473,3 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. září 2015 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 002,365 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,1203 USD/EUR

JPY: 134,69 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2522 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 849 0 −15 606
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Pohledávky za MMF 78 917 73 −311
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 208 980 −2 071 −1 436
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 993 1 216 −130
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 541 455 −44
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 541 455 −44
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 539 538 12 209 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 72 551 1 474 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 466 348 10 121 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 640 614 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 137 146 −1 257 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 122 −952 1 194
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0 −24
9 Ostatní aktiva 224 058 1 431 32
Aktiva celkem 2 626 835 23 891 −17 687
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 054 220 2 594 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 621 763 41 177 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 473 281 15 826 0
  2.2 Vkladová facilita 148 326 25 338 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 155 13 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 046 172 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 167 615 −26 379 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 88 701 −26 678 0
  5.2 Ostatní závazky 78 914 298 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 337 7 079 1
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 022 10 −46
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 297 −936 −97
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 297 −936 −97
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0 −254
10 Ostatní pasiva 217 397 175 −603
11 Účty přecenění 350 735 0 −16 688
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0 0
Pasiva celkem 2 626 835 23 891 −17 687
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média