Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. októbru 2015

7. októbra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. októbra 2015 sa hodnota zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížila o 15,6 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,3 mld. EUR na 263,4 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému počas sledovaného obdobia (tabuľka nižšie).

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
1. októbra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 142 mil. USD 143 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 359,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,6 mld. EUR na 1 054,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 26,7 mld. EUR na 88,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 13,1 mld. EUR na 391,1 mld. EUR. V stredu 30. septembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 71,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 72,6 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 17,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 11,8 mld. EUR. Okrem toho bola vyrovnaná aj cielená dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 15,5 mld. EUR so splatnosťou 1 092 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,6 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 148,3 mld. EUR (v porovnaní so 123 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 11,4 mld. EUR na 642,5 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 2. októbru 2015 Zmena oproti 25. septembru 2015: nákup Zmena oproti 25. septembru 2015: splatenie Zmena oproti 25. septembru 2015: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 122,8 mld. EUR +3,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 13,1 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 346,3 mld. EUR +9,7 mld. EUR -1,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 127,9 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 15,8 mld. EUR na 473,3 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2015 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 002,365 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,1203 USD/EUR

134,69 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2522 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 849 0 −15 606
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 917 73 −311
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 208 980 −2 071 −1 436
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 993 1 216 −130
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 541 455 −44
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 541 455 −44
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 539 538 12 209 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 72 551 1 474 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 466 348 10 121 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 640 614 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 137 146 −1 257 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 122 −952 1 194
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0 −24
9 Ostatné aktíva 224 058 1 431 32
Aktíva spolu 2 626 835 23 891 −17 687
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 054 220 2 594 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 621 763 41 177 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 473 281 15 826 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 148 326 25 338 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 155 13 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 046 172 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 167 615 −26 379 0
  5.1 Verejná správa 88 701 −26 678 0
  5.2 Ostatné záväzky 78 914 298 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 337 7 079 1
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 022 10 −46
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 297 −936 −97
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 297 −936 −97
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0 −254
10 Ostatné pasíva 217 397 175 −603
11 Účty precenenia 350 735 0 −16 688
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0 0
Pasíva spolu 2 626 835 23 891 −17 687