SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. oktober 2015

7. oktober 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. oktober 2015, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 15,6 mia. euro som følge af kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,3 mia. euro til 263,4 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
1. oktober 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 142 mio. USD 143 mio. USD

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 359,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,6 mia. euro til 1.054,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 26,7 mia. euro til 88,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 13,1 mia. euro til 391,1 mia. euro. Onsdag den 30. september 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 71,1 mia. euro, og en ny på 72,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 17,3 mia. euro, og en ny på 11,8 mia. euro blev afviklet. Desuden blev en målrettet langfristet markedsoperation på 15,5 mia. euro afviklet med en løbetid på 1.092 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 148,3 mia. euro (mod 123 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 11,4 mia. euro til 642,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 2. oktober 2015 Ændring i forhold til 25. september 2015 – opkøb Ændring i forhold til 25. september 2015 – indfrielser Ændring i forhold til 25. september 2015 – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,0 mia. euro - -0,2 mia. euro -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,4 mia. euro - -0,1 mia. euro -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 122,8 mia. euro +3,0 mia. euro -0,1 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 13,1 mia. euro +0,5 mia. euro -0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 346,3 mia. euro +9,7 mia. euro - -1,3 mia.euro
Securities Markets Programme 127,9 mia. euro - - +0,3 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,8 mia. euro til 473,3 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. september 2015 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.002,365 pr. fine oz.

USD: 1,1203 pr. EUR

JPY: 134,69 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2522 pr. SDR.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.849 0 −15.606
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 287.896 −1.999 −1.747
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.917 73 −311
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 208.980 −2.071 −1.436
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.993 1.216 −130
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.541 455 −44
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.541 455 −44
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 539.538 12.209 0
  5.1 Primære markedsoperationer 72.551 1.474 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 466.348 10.121 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 640 614 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 137.146 −1.257 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.001.661 11.835 −167
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 642.538 12.787 −1.361
  7.2 Andre værdipapirer 359.122 −952 1.194
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0 −24
9 Andre aktiver 224.058 1.431 32
Aktiver i alt 2.626.835 23.891 −17.687
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.054.220 2.594 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 621.763 41.177 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 473.281 15.826 0
  2.2 Indlånsfacilitet 148.326 25.338 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 155 13 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.046 172 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 167.615 −26.379 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 88.701 −26.678 0
  5.2 Andre forpligtelser 78.914 298 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.337 7.079 1
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.022 10 −46
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.297 −936 −97
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.297 −936 −97
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0 −254
10 Andre forpligtelser 217.397 175 −603
11 Revalueringskonti 350.735 0 −16.688
12 Kapital og reserver 97.201 0 0
Passiver i alt 2.626.835 23.891 −17.687