Menu
ECB-PRESSMEDDELANDE

Resultat av det offentliga samrådet om åtgärder för att förbättra Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter

15 januari 2004

Den 11 juni 2003 lanserade Eurosystemet ett offentligt samrådsförfarande angående åtgärder för att förbättra ramverket för säkerheter och marknadsaktörerna ombads inkomma med synpunkter före den 15 september 2003. Marknadsaktörerna tog aktivt del i konsultationsförfarandet, samordnade i flera fall sina svar i representationsorgan. Det totala antalet inlämnade svar uppgick till 59. ECB offentliggör idag en sammanfattning av svaren till det här offentliga samrådet. Marknadsaktörerna uttrycker i allmänhet stöd för förslaget att gradvis införa en enda lista över godtagbara säkerheter i hela euroområdet. Mer information om svarens allmänna inställning ges i sammanfattningen. De åsikter som uttrycks i sammanfattningen återspeglar den finansiella sektorns såsom dessa presenteras i samrådsförfarandet och skall på intet vis tillskrivas Eurosystemet. Eurosystemet kommer att ta hänsyn till dessa åsikter när beslut skall fattas rörande förbättringar i ramverket för godtagbara säkerheter.

I många svar begärdes att skuldinstrument i G10-valutor ska inkluderas i Eurosystemets ramverk för säkerheter. Denna fråga diskuteras för närvarande av centralbankerna i G10 och Eurosystemet kommer senare att överväga möjligheten att acceptera sådana säkerheter.

Speaking engagements

Kontakt för media