Menu
PERSBERICHT VAN DE ECB

Uitkomsten van de openbare consultatie betreffende maatregelen ter verbetering van het onderpandskader van het Eurosysteem

15 januari 2004

Op 11 juni 2003 startte het Eurosysteem een openbare consultatieprocedure betreffende maatregelen ter verbetering van het onderpandskader van het Eurosysteem, en werd het publiek verzocht om voor 15 september 2003 te reageren. De marktpartijen hebben actief deelgenomen aan de consultatieprocedure, waarbij de reacties in veel gevallen binnen vertegenwoordigende organen werden gecoördineerd. In totaal werden 59 reacties ontvangen. De ECB publiceert heden een samenvatting van de antwoorden op de in deze consultatie gestelde vragen. De marktpartijen ondersteunden doorgaans in grote lijnen het voorstel van geleidelijke invoering van één enkele lijst van beleenbaar onderpand voor het gehele eurogebied. Nadere gegevens omtrent de algemene teneur van de reacties worden in de samenvatting uiteengezet. De in deze “samenvatting” tot uitdrukking gebrachte gezichtspunten weerspiegelen de opvattingen van bedrijven in de financiële sector zoals die naar voren zijn gebracht in de consultatie, en dienen op generlei wijze te worden toegeschreven aan het Eurosysteem. Het Eurosysteem zal bovengenoemde gezichtpunten in aanmerking nemen wanneer zij maatregelen overweegt ter verbetering van het onderpandskader.

In veel van de ontvangen reacties deden respondenten een verzoek tot het opnemen in het onderpandskader van het Eurosysteem van schuldbewijzen uitgedrukt in andere G-10 valuta’s. Dit verzoek is thans onderwerp van gesprek tussen de centrale banken van de G-10 landen, en het Eurosysteem zal de mogelijkheid tot acceptatie van dergelijk onderpand in een later stadium overwegen.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media