Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
ECB-PRESSMEDDELANDE

Infasning av ändringarna i eurosystemets penningpolitiska styrsystem i början av 2004

12 januari 2004

Ett antal ändringar i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem kommer att införas under första kvartalet 2004. Samtliga ändringar har offentliggjorts redan under 2003. Ändringarna avser följande:

 • definitionen av uppfyllandeperioden för kassakrav (minimireserver) (perioden kommer alltid att börja på avvecklingsdagen för de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som följer på det sammanträde vid vilket ECB-rådet gör sin månadsvisa bedömning av inriktningen av penningpolitiken),
 • de stående faciliteterna (ändringar i räntan på de stående faciliteterna kommer vanligtvis att gälla från den första dagen av den nya uppfyllandeperioden),
 • löptiden på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna (vilken kommer att förkortas från två veckor till en vecka),
 • dag för genomförande av de långfristiga refinansieringstransaktionerna (dessa kommer att tilldelas sista onsdagen i varje kalendermånad),
 • ramverket för riskkontroll avseende godtagbara tillgångar för kredittransaktioner med Eurosystemet (likviditetskategorier kommer att införas för grupp ett-tillgångar och nivåerna för värderingsavdrag (s.k. haircut) för grupp ett- och grupp två-tillgångar kommer att revideras, beräkningen av den initiala säkerhetsmarginalen för tillgångar som används som säkerheter i Eurosystemets kredittransaktioner kommer att upphöra),
 • en bredare definition av godtagbara garantier för tillgångar.

I och med att ECB-rådet den 1 december 2003 antog riktlinje ECB/2003/16, som ändrar riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden, beslutade ECB-rådet att det reviderade styrsystemet ska träda i kraft den 8 mars 2004. Styrsystemet beskrivs ingående i en bilaga till den reviderade riktlinjen ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet – Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (Allmän dokumentation). För att säkerställa en smidig övergång kommer vissa åtgärder att fasas in i slutet av januari (se tidsschemat i bilagan till detta pressmeddelande).

Allmänna dokumentation kommer att finnas som en separat publikation på ECBs webbplats i slutet av januari 2004. Tryckta exemplar kommer att finnas på alla officiella gemenskapsspråk från den 8 mars 2004.

En lista över all publicerad information om ändringarna i styrsystemet och en sammanfattning av de viktigaste datumen för ändringarna bifogas detta pressmeddelande.

BILAGA: LISTA ÖVER REFERENSER AVSEENDE ÄNDRINGAR I EUROSYSTEMETS PENNINGPOLITISKA STYRSYSTEM

 • ECB:s pressmeddelande av den 23 januari 2003 ”Åtgärder för att göra det penningpolitiska styrsystemet effektivare”
 • ECB:s pressmeddelande av den 2 juli 2003 ”Nytt ramverk för riskkontroll av godtagbara säkerheter"
 • ECB:s pressmeddelande av den 1 augusti 2003 ”Offentliggörande av den indikativa kalendern för Eurosystemets anbudsförfaranden 2004”
 • Artikel i ECB:s månadsrapport (augusti 2003) ”Changes to the Eurosystem’s operational framework for monetary policy”
 • Förordning ECB/2003/9 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning (Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003, EUT L 250, 2.10.2003 )
 • ECB:s pressmeddelande av den 28 oktober 2003 ”Införande av det nya ramverket för riskkontroll: likviditetskategorier och klassificering av emittentgrupper”
 • Preliminärt tidsschema för uppfyllandeperioder under 2004 utarbetad i enlighet med artikel 7.1 i förordning ECB/2003/9 och offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning (EUT C 260, 29.10.2003)

INFASNING AV DET REVIDERADE STYRSYSTEMET

Uppfyllandeperioden under övergången börjar 24 januari 2004
Sista långfristiga refinansieringstransaktionen enligt den gamla tidtabellen tilldelas 28 januari 2004
Första långfristiga refinansieringstransaktionen enligt den nya tidtabellen tilldelas 25 februari 2004
Sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen som löper över två veckor tilldelas 2 mars 2004
Nya versionen av Allmän dokumentation träder i kraft 8 mars 2004
Nya ramverket för riskkontroll används från 8 mars 2004
Uppfyllandeperioden under övergången slutar 9 mars 2004
Första huvudsakliga refinansieringstransaktionen som löper över en vecka tilldelas 9 mars 2004
Första uppfyllandeperioden enligt det nya systemet börjar 10 mars 2004
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media