Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ

Σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στις αρχές του 2004

12 Ιανουαρίου 2004

Μια σειρά αλλαγών του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής θα τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο τρίμηνο του 2004. Οι αλλαγές αυτές, που είχαν ήδη ανακοινωθεί στη διάρκεια του 2003, αφορούν:

 • τη χρονική οριοθέτηση της περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ούτως ώστε να αρχίζει πάντοτε την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) που διενεργείται μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής)·
 • τις πάγιες διευκολύνσεις (οι μεταβολές των επιτοκίων των πάγιων διευκολύνσεων θα τίθενται, κατά κανόνα, σε εφαρμογή την πρώτη ημέρα της νέας περιόδου τήρησης)·
 • τη σύντμηση της διάρκειας των ΠΚΑ (από δύο εβδομάδες σε μία)·
 • την ημερομηνία εκτέλεσης των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) (η κατανομή ρευστότητας για τις ΠΠΜΑ θα πραγματοποιείται την τελευταία Τετάρτη κάθε ημερολογιακού μήνα)·
 • το πλαίσιο ελέγχου κινδύνων για τα περιουσιακά στοιχεία που γίνονται αποδεκτά για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (θα θεσπιστούν κατηγορίες ρευστότητας για τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας και θα αναθεωρηθούν τα επίπεδα περικοπών αποτίμησης για τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης και της δεύτερης βαθμίδας· θα παύσει ο υπολογισμός αρχικών περιθωρίων για τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος)·
 • έναν πιο αναλυτικό ορισμό των χαρακτηριστικών των αποδεκτών εγγυήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία.

Με την υιοθέτηση την 1η Δεκεμβρίου 2003 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2003/16 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το αναθεωρημένο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ στις 8 Μαρτίου 2004. Το πλαίσιο περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα της τροποποιητικής κατευθυντήριας γραμμής, το οποίο τιτλοφορείται "Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος" (το οποίο αναφέρεται γενικώς ως "Γενική τεκμηρίωση"). Για τη διασφάλιση ομαλής μετάβασης, ορισμένα μέτρα θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή στα τέλη Ιανουαρίου (βλ. το ημερολογιακό πρόγραμμα στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου).

Η Γενική τεκμηρίωση θα διατίθεται ως αυτοτελής έκδοση μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ από τα τέλη Ιανουαρίου 2004. Αντίτυπα της έκδοσης αυτής θα διατίθενται σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες από τις 8 Μαρτίου 2004.

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση, στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου παρατίθεται κατάλογος όλων των κειμένων και δημοσιεύσεων που αφορούν τις αλλαγές του λειτουργικού πλαισίου, καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών ημερομηνιών για τις εν λόγω αλλαγές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

 • Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 23ης Ιανουαρίου 2003 με τίτλο "Λήψη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού πλαισίου για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής"
 • Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 2ας Ιουλίου 2003 με τίτλο "Νέο πλαίσιο ελέγχου κινδύνων για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία"
 • Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 1ης Αυγούστου 2003 με τίτλο "Δημοσίευση του ενδεικτικού ημερολογιακού προγράμματος των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος για το 2004"
 • Άρθρο στο Μηνιαίο Δελτίο της ΕΚΤ (Αύγουστος 2003) με τίτλο "Αλλαγές του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής"
 • Κανονισμός ΕΚΤ/2003/9 της 12ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της ΕΚΤ, στην Επίσημη Εφημερίδα L 250 της 2ας Οκτωβρίου 2003)
 • Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 28ης Οκτωβρίου 2003 με τίτλο "Εφαρμογή του νέου πλαισίου ελέγχου κινδύνων: κατηγορίες ρευστότητας και ταξινόμηση ομάδων εκδοτών"
 • Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2004, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚΤ/2003/9 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα C 260 της 29ης Οκτωβρίου 2003)

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Έναρξη της μεταβατικής περιόδου τήρησης 24 Ιανουαρίου 2004
Κατανομή ρευστότητας για την τελευταία ΠΠΜΑ σύμφωνα με το παλαιό ημερολογιακό πρόγραμμα 28 Ιανουαρίου 2004
Κατανομή ρευστότητας για την πρώτη ΠΠΜΑ σύμφωνα με το νέο ημερολογιακό πρόγραμμα 25 Φεβρουαρίου 2004
Κατανομή ρευστότητας για την τελευταία ΠΚΑ διάρκειας δύο εβδομάδων 2 Μαρτίου 2004
Θέση σε ισχύ της νέας Γενικής τεκμηρίωσης 8 Μαρτίου 2004
Έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου ελέγχου κινδύνων 8 Μαρτίου 2004
Λήξη της μεταβατικής περιόδου τήρησης 9 Μαρτίου 2004
Κατανομή ρευστότητας για την πρώτη ΠΚΑ διάρκειας μίας εβδομάδας 9 Μαρτίου 2004
Έναρξη της πρώτης περιόδου τήρησης σύμφωνα με το νέο καθεστώς 10 Μαρτίου 2004
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου