Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT VAN DE ECB

Geleidelijke invoering begin 2004 van de wijzigingen in het operationele kader voor het monetaire beleid van het Eurosysteem

12 januari 2004

Een aantal wijzigingen in het operationele kader voor het monetaire beleid van het Eurosysteem zal in het eerste kwartaal van 2004 ten uitvoer worden gelegd. Deze wijzigingen, die alle reeds in de loop van 2003 zijn aangekondigd, hebben betrekking op:

 • de definitie van de aanhoudingsperiode voor minimumreserves (die altijd zullen beginnen op de verrekeningsdatum van de basis-herfinancieringstransactie (main refinancing operation of MRO) direct na de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire-beleidskoers op de agenda staat);
 • de permanente faciliteiten (wijzigingen in de rentetarieven voor de permanente faciliteiten zullen in de regel op de eerste dag van de nieuwe aanhoudingsperiode worden doorgevoerd);
 • de looptijd van de MRO's (teruggebracht van twee weken naar één week);
 • de uitvoeringsdatum voor de langerlopende herfinancieringstransacties (longer-term refinancing operations of LTRO's) (LTRO's zullen worden toegewezen op de laatste woensdag van elke kalendermaand);
 • het risicobeheersingskader voor activa die kunnen worden gebruikt voor krediettransacties met het Eurosysteem (liquiditeitscategorieën zullen worden ingevoerd voor op Lijst 1 opgenomen activa en de surpluspercentages voor op Lijst 1 en Lijst 2 opgenomen activa zullen worden herzien; de berekening van initiële marges voor activa die als onderpand worden gebruikt bij Eurosysteem-krediettransacties zal worden afgeschaft);
 • een gedetailleerdere definiëring van de kenmerken van beleenbare garanties voor activa.

Middels de goedkeuring op 1 december 2003 van Richtsnoer ECB/2003/16 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem, heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) besloten het herziene kader op 8 maart 2004 in werking te laten treden. Het kader wordt gedetailleerd beschreven in een bijlage bij Richtsnoer ECB/2003/16, die is getiteld “De tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie met betrekking tot de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem” (algemeen bekend als de “Algemene Documentatie”). Teneinde een ordelijke overgang te garanderen, zullen enkele maatregelen eind januari worden ingevoerd (zie de kalender in de bijlage bij dit persbericht).

De Algemene Documentatie zal vanaf eind januari 2004 als zelfstandige publicatie beschikbaar zijn op de website van de ECB. Gedrukte exemplaren in alle officiële talen van de Gemeenschap zullen vanaf 
8 maart 2004 beschikbaar zijn.

Voor verdere informatie zijn in de bijlage bij dit persbericht een lijst van alle gepubliceerde informatie met betrekking tot de wijzigingen in het operationele kader en een overzicht van de belangrijkste data voor de wijzigingen opgenomen.

BIJLAGE: LIJST VAN DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE WIJZIGINGEN IN HET OPERATIONELE KADER VOOR HET MONETAIRE BELEID VAN HET EUROSYSTEEM

 • ECB-Persbericht van 23 januari 2003 getiteld “Maatregelen ter verbetering van de doelmatigheid van het operationele kader voor het monetaire beleid”
 • ECB-Persbericht van 2 juli 2003 getiteld “Nieuw risicobeheersingskader met betrekking tot beleenbare activa”
 • ECB-Persbericht van 1 augustus 2003 getiteld “Publicatie van de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem in 2004”
 • Artikel in het ECB-Maandbericht van augustus 2003 getiteld “Wijzigingen in het operationele kader voor het monetaire beleid van het Eurosysteem”
 • Verordening ECB/2003/9 van 12 september 2003 inzake de toepassing van minimumreserves, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Verordening (EG) Nr. 1745/2003 van de ECB, in het Publicatieblad L 250 van 2 oktober 2003)
 • ECB-Persbericht van 28 oktober 2003 getiteld “Invoering van het nieuwe risicobeheersingskader: liquiditeitscategorieën en classificatie van emittentengroepen”
 • Indicatieve kalender van reserveperiodes in 2004, opgesteld overeenkomstig Artikel 7, lid 1, van Verordening ECB/2003/9, en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Publicatieblad C 260 van 29 oktober 2003)

DE GELEIDELIJKE INVOERING VAN HET HERZIENE OPERATIONELE KADER

De overgangsaanhoudingsperiode begint op 24 januari 2004
De laatste LTRO volgens de oude kalender wordt toegewezen op 28 januari 2004
De eerste LTRO volgens de nieuwe kalender wordt toegewezen op 25 februari 2004
De laatste MRO met een looptijd van 2 weken wordt toegewezen op 2 maart 2004
De nieuwe Algemene Documentatie treedt in werking op 8 maart 2004
Het nieuwe risicobeheersingskader wordt toegepast vanaf 8 maart 2004
De overgangsaanhoudingsperiode eindigt op 9 maart 2004
De eerste MRO met een looptijd van 1 week wordt toegewezen op 9 maart 2004
De eerste aanhoudingsperiode onder het nieuwe stelsel begint op 10 maart 2004
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media