Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

MOT ETT GEMENSAMT BETALNINGSOMRÅDE I EURO –FRAMSTEGSRAPPORT

26 juni 2003

Sedan den 1 juli 2002 skall bankerna i EU enligt en förordning från Europaparlamentet och EU-rådet ta samma avgift för inhemska som för gränsöverskridande kortbetalningar i euro [Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro]. Från och med den 1 juli 2003 skall samma princip om lika avgift för inhemska och gränsöverskridande betalningar gälla även för kontoöverföringar. För gränsöverskridande betalningar kan det innebära lägre kostnader. För att komma i fråga måste en betalning uppfylla vissa kriterier: beloppet får inte överstiga 12 500 euro och betalningsuppdraget måste ha det internationella bankkontonumret (IBAN) och bankidentifieringskoden (BIC) för den mottagande banken. För betalningsuppdrag som inte uppfyller dessa krav har bankerna rätt att ta ut extra avgifter.

För bankkunder innebär förordningen ytterligare ett steg mot ett gemensamt betalningsområde i euro. För att dra nytta av detta måste de emellertid använda IBAN och BIC. En övergång till dessa väletablerade internationella standarder måste göras av samtliga deltagare och intressenter i betalningskretsloppet (privatkunder såväl som företagskunder, betalningssystemoperatörer och bankerna själva).

Ur kundernas perspektiv är ett gemensamt betalningsområde i euro inom räckhåll. Banksektorn har fortfarande en hel del arbete att göra för att etablera den infrastruktur som erfordras för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna tillhandahålla de tjänster som föreskrivs i förordningen. Bankerna håller på att utveckla och genomföra sina visioner av en modern betalningsinfrastruktur som skall svara mot de behov som kunderna i euroområdet har och samtidigt dra nytta av tekniska innovationer.

ECB offentliggör idag en rapport kallad "Towards a single euro payments area – progress report". I denna rapport granskas den senaste utvecklingen på det här området. I sin vitbok "Euroland: Our Single Payment Area!" (Maj 2002) har den europeiska banksektorn formulerat sin strategi för att skapa ett gemensamt betalningsområdet i euro inom vilket det 2010 inte skall finnas någon skillnad mellan servicen för nationella och den för gränsöverskridande massbetalningar. Eurosystemet välkomnar bankernas ökade ansträngningar att uppnå detta mål. Dess centrala beslutsfattande organ, EPC (the European Payments Council) (http://www.europeanpaymentscouncil.org/), har en fungerande förvaltningsstruktur och de första resultaten är redan synliga. Bankerna har enats om vilken infrastruktur som är bäst lämpad för att hantera gränsöverskridande massbetalningar i euro och har träffat uppgörelser om grundläggande gränsöverskridande betalningstjänster. Mer precisa specifikationer krävs emellertid på flera områden för ett gemensamt betalningsområde i euro. Genomförandet av standarder för gränsöverskridande betalningar släpar efter de åtaganden som bankerna gjort. Eurosystemet kommer att noga följa bankernas åtgärder för att genomföra ett gemensamt betalningsområde i euro. Eurosystemet har planer på att mäta utvecklingen, baserat på specifika indikatorer, om vilka det uppmanar bankerna att rapportera löpande.

Genom sin policy stöder Eurosystemet sektorns arbete mot ett gemensamt betalningsområde i euro. För närvarande är det Eurosystemets uppgift att agera som katalysator för förändringar, en aktiv observatör av banksektorns arbete. Om bankerna inte klarar av att göra tillräckliga framsteg mot ett gemensamt betalningsområde i euro kommer dock Eurosystemet att öka sitt engagemang och använda sina reglerande befogenheter.

Rapporten publiceras idag på engelska. Inom kort kommer den att finnas tillgänglig på alla officiella gemenskapsspråk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media