Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

KOHTI YHTENÄISTÄ EUROMÄÄRÄISTÄ MAKSUALUETTA –SEURANTARAPORTTI

26.6.2003

EU:n pankeilla on 1. heinäkuuta 2002 lähtien ollut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla velvollisuus veloittaa sama palvelumaksu sekä maiden välisistä että kotimaisista euromääräisistä korttimaksuista [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista]. Kotimaisista ja maiden välisistä maksuista perittävää yhdenmukaista maksua koskeva periaate pätee 1. heinäkuuta 2003 lähtien myös tilisiirtoihin. Maiden välisissä tilisiirroissa tämä saattaa merkitä alhaisempia palvelumaksuja. Tämä hyödyttää vain tilisiirtoja, jotka täyttävät tietyt kriteerit: summa ei saa olla yli 12 500 euroa ja määräyksessä tulee olla saajan kansainvälinen tilinumero (International Bank Account Number, IBAN) sekä vastaanottavan pankin pankkitunnus (Bank Identifier Code, BIC). Sellaisista maksumääräyksistä, jotka eivät täytä näitä ehtoja, pankit voivat veloittaa ylimääräisiä palvelumaksuja.

Pankkien asiakkaille asetus merkitsee askelta lähemmäs yhtenäistä euromääräistä maksualuetta (Single Euro Payments Area). Asiakkaille siitä on kuitenkin hyötyä vain, jos he käyttävät kansainvälistä tilinumeroa ja pankkitunnusta. Kaikkien maksuliikenteeseen osallistuvien ja sidosryhmien (yksityiset ja yrityspankkiasiakkaat, maksujärjestelmistä vastaavat tahot ja pankit) tulee siirtyä käyttämään näitä vakiintuneita kansainvälisiä standardeja.

Asiakkaan näkökulmasta yhtenäinen euromääräinen maksualue on jo tavoitettavissa, mutta pankkisektorilla on vielä paljon työtä, jotta se saisi asetuksen edellyttämät palvelut mahdollistavat perusrakenteet rakennettua kustannustehokkaasti. Pankit kehittelevät ja panevat parhaillaan täytäntöön näkemystään nykyaikaisista maksujärjestelmien perusrakenteista, jotka vastaavat euroalueen asiakkaiden tarpeisiin ja samalla hyötyvät teknisistä innovaatioista.

EKP julkaisee tänään seurantaraportin nimeltä "Towards a Single Euro Payments Area – progress report", jossa tarkastellaan viimeaikaista kehitystä. Raportissaan euroalueesta yhtenäisenä maksualueena ("Euroland: Our Single Payment Area!", toukokuu 2002) Euroopan pankkisektori muotoili strategiansa yhtenäisen euromääräisen maksualueen muodostamiseksi. Strategian mukaan vuoteen 2010 mennessä erot kotimaisten ja maiden välisten pienten maksujen palvelutasoissa yhtenäisellä euromääräisellä maksualueella ovat poistuneet. Eurojärjestelmä suhtautuu myönteisesti pankkien tehostettuun toimintaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Pankkien keskeisen päätöksentekoelimen, Euroopan maksuneuvoston (European Payments Council, http://www.europeanpaymentscouncil.org/) hallintorakenne toimii. Ensimmäiset tulokset ovat jo nähtävissä. Pankit ovat sopineet maiden välisten pienten euromääräisten maksujen käsittelyyn parhaaksi katsotuista perusrakenteista, ja ne myös soveltavat käytäntöön maiden välisiä perustilisiirtopalveluja. Monessa suhteessa kehitys kohti yhtenäistä euromääräistä maksualuetta vaatii kuitenkin vielä tarkempaa erittelyä. Maiden välisiä maksuja koskevien standardien luominen on jäljessä pankkien omista sitoumuksista. Eurojärjestelmä seuraa tarkasti pankkien edistymistä yhtenäisen euromääräisen maksualueen luomisessa. Edistymistä tullaan mittaamaan tiettyjen indikaattoreiden avulla, joista pankkeja kehotetaan raportoimaan jatkuvasti.

Eurojärjestelmä tukee omilla toimintaperiaatteillaan pankkialan työtä kohti yhtenäistä euromääräistä maksualuetta. Tällä hetkellä eurojärjestelmän tehtävänä on edistää muutoksia ja tarkkailla pankkisektorin toimintaa aktiivisesti. Mikäli pankkiala ei kuitenkaan pysty edistymään riittävästi yhtenäisen euromääräisen maksualueen luomisessa, eurojärjestelmä voi tehostaa osallistumistaan käyttämällä sääntelyvälineitään aktiivisemmin.

Seurantaraportti, joka julkaistaan tänään englanninkielisenä, tullaan julkaisemaan lähiaikoina kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle