Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

NAAR EEN ENKEL EUROBETALINGSGEBIED –VOORTGANGSVERSLAG

26 juni 2003

Sinds 1 juli 2002 zijn de banken in de Europese Unie door een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van de EU verplicht om voor grensoverschrijdende en nationale kaartbetalingen in euro dezelfde tarieven in rekening te brengen [Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro]. Vanaf 1 juli 2003 zal hetzelfde beginsel van gelijke kosten voor nationale en grensoverschrijdende betalingen gelden voor overmakingen. Voor grensoverschrijdende overmakingen zou dit lagere kosten kunnen betekenen. Om hiervan te profiteren moet een overmaking aan bepaalde criteria voldoen: het desbetreffende bedrag dient niet hoger te zijn dan €12.500,00 en de betalingsopdracht dient te zijn voorzien van het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de begunstigde en de bankidentificatiecode (BIC) van de ontvangende bank. Voor betalingsopdrachten die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen banken extra kosten in rekening brengen.

Voor bankklanten brengt de Verordening een enkel eurobetalingsgebied (EEBG) een stap dichterbij. Zij kunnen de voordelen hiervan echter slechts genieten indien zij gebruik maken van het IBAN en de BIC. De stap naar deze algemeen-geaccepteerde internationale standaarden dient te worden gemaakt door alle deelnemende partijen en belanghebbenden in de betalingscyclus (klanten van banken, betalingssysteembeheerders en de banken zelf).

Al is, vanuit het perspectief van de klant, een EEBG binnen handbereik, de banksector heeft nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid werk te verrichten om de infrastructuur die nodig is voor het kosten-verantwoord aanbieden van dienstverlening die voldoet aan de Verordening, op te zetten. De banken zijn thans bezig met het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van hun visie van een moderne betalingsinfrastructuur die tegemoet zal komen aan de behoeften van klanten in het eurogebied en die tegelijkertijd zal profiteren van technologische innovatie.

De ECB publiceert vandaag een verslag met de titel "Towards a Single Euro Payments Area – progress report" ("Naar een enkel eurobetalingsgebied – voortgangsverslag"), waarin deze recente ontwikkelingen worden besproken. In zijn Witboek "Euroland: Our Single Payment Area!" (mei 2002) formuleert de Europese banksector zijn strategie om vóór 2010 een EEBG te creëren waarbinnen geen verschil bestaat tussen de niveaus van dienstverlening voor nationale en grensoverschrijdende retailbetalingen. Het Eurosysteem verwelkomt het feit dat de banken hun inspanningen om dit doel te bereiken, hebben geïntensiveerd. De bestuurlijke structuur voor hun centrale besluitvormingsorgaan, de "European Payments Council" (Europese Betalingsraad) (http://www.europeanpaymentscouncil.org/), is inmiddels opgezet. De eerste resultaten van de werkzaamheden zijn reeds zichtbaar: de banken hebben overeenstemming bereikt over een infrastructuur voor de verwerking van grensoverschrijdende retailbetalingen in euro en zijn tevens conventies overeengekomen voor basisdienstverlening voor grensoverschrijdende overmakingen. Op verschillende terreinen dienen de mijlpalen langs het pad naar een EEBG echter nader gespecificeerd te worden. De invoering van standaarden voor grensoverschrijdende betalingen loopt achter bij de verplichtingen die de banken zichzelf hebben opgelegd. Het Eurosysteem zal de door de banken geboekte voortgang naar een EEBG nauwlettend volgen, en heeft zich voorgenomen de voortgang te meten op basis van specifieke indicatoren, ten aanzien waarvan het de banken oproept voortdurend verslag uit te brengen.

Het Eurosysteem ondersteunt met zijn beleid de werkzaamheden van de banksector die erop gericht zijn te komen tot een EEBG. Zijn huidige rol is als katalysator voor verandering en als actieve waarnemer van de werkzaamheden van de banksector. Mocht de banksector echter niet in staat zijn voldoende voortgang te boeken in de richting van een EEBG, dan zou het Eurosysteem zijn betrokkenheid kunnen vergroten en actiever gebruik kunnen maken van zijn regelgevingsinstrumenten.

Het vandaag gepubliceerde verslag "Towards a Single Euro Payments Area – progress report" zal te zijner tijd beschikbaar komen in alle officiële talen van de Gemeenschap.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media