Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΚΘΕΣΗΠΡΟΟΔΟΥ

26 Ιουνίου 2003

26 Ιουνίου 2003

Από την 1η Ιουλίου 2002, οι τράπεζες της ΕΕ υποχρεούνται, βάσει κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, να χρεώνουν την ίδια προμήθεια για τις διασυνοριακές και τις εθνικές πληρωμές με κάρτα σε ευρώ [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ]. Από την 1η Ιουλίου 2003, η ίδια αρχή της ίσης χρέωσης για τις εθνικές και τις διασυνοριακές πληρωμές θα ισχύει και για τις μεταφορές πιστώσεων. Όσον αφορά τις διασυνοριακές μεταφορές, το γεγονός αυτό ενδέχεται να επιφέρει μείωση των χρεώσεων. Για να γίνει αυτό, οι μεταφορές πιστώσεων πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια: το ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500,00 ευρώ και στην εντολή πρέπει να αναγράφεται ο διεθνής τραπεζικός αριθμός αναγνώρισης (IBAN) του δικαιούχου και ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC) της παραλήπτριας τράπεζας. Οι τράπεζες μπορούν να χρεώνουν πρόσθετη προμήθεια για όσες εντολές πληρωμής δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις.

Ο κανονισμός αυτός αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ για τους πελάτες τραπεζών, οι οποίοι όμως μπορούν να αποκομίσουν τα σχετικά οφέλη μόνον εφόσον χρησιμοποιούν τον IBAN και τον BIC. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και συμμετέχοντες στον κύκλο των πληρωμών (πελάτες τραπεζών, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, διαχειριστές συστημάτων πληρωμών και οι ίδιες οι τράπεζες) καλούνται να υιοθετήσουν αυτά τα σαφώς καθορισμένα διεθνή πρότυπα.

Μολονότι, από τη σκοπιά των πελατών, ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ αποτελεί σχεδόν απτή πραγματικότητα, ο τραπεζικός τομέας πρέπει να καταβάλει ακόμη σημαντικές προσπάθειες, προκειμένου να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για την παροχή υπηρεσιών που θα συνάδουν προς τον κανονισμό και θα είναι αποδοτικές από πλευράς κόστους. Οι τράπεζες βρίσκονται σήμερα στο στάδιο κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων αναφορικά με μια σύγχρονη υποδομή πληρωμών, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της ζώνης του ευρώ και παράλληλα θα αξιοποιεί τις τεχνολογικές καινοτομίες.

Στην έκθεση που δημοσιεύει σήμερα η ΕΚΤ με τίτλο «Προς έναν ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ - έκθεση προόδου» επιχειρείται μια επισκόπηση των πρόσφατων αυτών εξελίξεων. Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας, στη λευκή βίβλο με τίτλο «Euroland: Our Single Payment Area!» (Μάιος 2002), χαράσσει στρατηγική σχετικά με τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ, εντός του οποίου οι διαφορές μεταξύ των επιπέδων των παρεχόμενων υπηρεσιών για εθνικές και διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας θα έχουν εξαλειφθεί μέχρι το 2010. Το Ευρωσύστημα χαιρετίζει το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Η διοικητική δομή του κεντρικού οργάνου λήψης αποφάσεών τους, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (European Payments Council - http://www.europeanpaymentscouncil.org/), έχει τεθεί σε λειτουργία και τα πρώτα αποτελέσματα των εργασιών του είναι ήδη ορατά: οι τράπεζες συμφώνησαν όσον αφορά την κατάλληλη υποδομή για την επεξεργασία των διασυνοριακών πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ και καθιέρωσαν πρακτικές σχετικά με τις βασικές υπηρεσίες διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων. Σε διάφορους τομείς, ωστόσο, τα βασικά στάδια προς την επίτευξη ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ πρέπει να διευκρινιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η εφαρμογή των προτύπων σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές υστερεί χρονικά σε σχέση με τις δεσμεύσεις των ίδιων των τραπεζών. Το Ευρωσύστημα θα παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο που σημειώνουν οι τράπεζες προς τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ, την οποία θα μετρά βάσει συγκεκριμένων δεικτών που οι τράπεζες καλούνται να παρέχουν σε συνεχή βάση.

Το Ευρωσύστημα υποστηρίζει με τις πολιτικές του το έργο του τραπεζικού κλάδου για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ. Επί του παρόντος, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση αλλαγών και συμμετέχει ως ενεργός παρατηρητής στις εργασίες του τραπεζικού τομέα. Ωστόσο, εάν ο τραπεζικός κλάδος δεν μπορέσει να σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο προς τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ, το Ευρωσύστημα μπορεί να δραστηριοποιηθεί εντονότερα, κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των κανονιστικών μέσων που διαθέτει.

Η έκδοση με τίτλο «Προς έναν ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ - έκθεση προόδου», η οποία δημοσιεύεται σήμερα στα αγγλικά, θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες προσεχώς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου