Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådet beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2009

Operativa frågor

Tekniska villkor för programmet för köp av säkerställda obligationer

Den 4 juni beslutade ECB-rådet om de tekniska villkoren för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro. ECB-rådet hade i princip godkänt detta vid sitt möte den 7 maj 2009. Ett pressmeddelande om villkoren för programmet publicerades på ECB:s webbplats den 4 juni 2009.

Indikativa tidsscheman för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder

Den 28 maj 2009 godkände ECB-rådet de indikativa tidsschemana för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder under 2010 och 2011. Ytterligare uppgifter finns i två pressmeddelanden som offentliggjordes på ECB:s webbplats den 29 maj 2009 på alla officiella gemenskapsspråk.

Ändring av ECB:s riktlinje om reservförvaltningstjänster

Den 28 maj 2009 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2006/4 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2009/11). Ändringarna avser a) definitionen ”reserver” för att visa på att det nuvarande systemet med två grupper godtagbara säkerheter ersatts av ett enda gemensamt ramverk för godtagbara säkerheter för Eurosystemets alla kredittransaktioner och b) listan över Eurosystemets reservförvaltningstjänster som nu inkluderar tidsbunden inlåning i eget namn. Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 5 juni 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

ECBS/CESR-rekommendationer avseende avvecklingssystem för värdepapper och centrala motparter

Den 22 maj 2009 godkände ECB-rådet ECBS/CESR:s rekommendationer avseende avvecklingssystem för värdepapper och centrala motparter ECB-rådet godkände även ett dokument med feedback som svar på kommentarer som erhållits under offentliga samråd i den här frågan. Dessa båda dokument som översänts till Europeiska kommissionen, Ekofinrådet och Europaparlamentet publiceras på ECBS webbplatser.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Ramverk för bedömning av systemeffekter

Den 18 juni 2009 tog ECB-rådet del av en lägesrapport, avseende februari 2009, från banktillsynskommittén om införandet av det gemensamma analytiska ramverket för bedömning av systemeffekterna av en finanskris. Ramverket skulle, i enlighet med Ekofinrådets slutsatser den 9 oktober 2007, ha varit infört i alla medlemsstater senast i slutet av 2008. ECB-rådet godkände att rapporten översänds till relevanta europeiska myndigheter.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Banca Naţională a României och finansiella stödåtgärder

Den 27 maj 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Banca Naţională a României ett yttrande om Banca Naţională a Românieis befogenheter att hjälpa nödlidande kreditinstitut (CON/2009/48). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Slovakiens lagstiftning om finansiell stabilitet

Den 27 maj 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Slovakien, ett yttrande om åtgärder för att stödja den finansiella stabiliteten (CON/2009/49). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiell tillsyn i Tyskland

Den 2 juni 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det federala finansministeriet i Tyskland, ett yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella stabiliteten (CON/2009/50). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om det rumänska systemet för insättningsgaranti

Den 5 juni 2009, antog ECB-rådet, på begäran av Banca Naţională a României, ett yttrande om åtgärder för att öka insättningsgarantins effekt (CON/2009/51). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tjeckisk lagstiftning om sedlar och mynt i omlopp

Den 18 juni 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Česká národní banka, ett yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2009/52). Yttrandet publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ordförandeskap i Kommittén för internationella förbindelser (IRC)

Den 4 juni 2009 utnämnde ECB-rådet Ignazio Visco, biträdande generaldirektör vid Banca d’Italia, till ordförande för Kommittén för internationella förbindelser (IRC). Han tillträder omedelbart. Hans förordnande löper ut den 31 augusti 2010, samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande, vilka (åter-)utnämndes av ECB-rådet den 19 juli 2007 för tre år.

ECB-rekommendation om externrevisor för Banka Slovenije

Den 5 juni 2009 antog ECB-rådet en rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2009/12). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 11 juni 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media