Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2009

Toiminnalliset kysymykset

Katettujen joukkolainojen osto-ohjelman yksityiskohdat

EKP:n neuvosto, joka 7.5.2009 oli tehnyt periaatepäätöksen euromääräisten katettujen joukkolainojen ostamisesta, päätti 4.6.2009 niiden osto-ohjelman yksityiskohdista. Yksityiskohdat julkistettiin lehdistötiedotteessa EKP:n verkkosivuilla 4.6.2009.

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.5.2009 eurojärjestelmän säännöllisten rahoitusoperaatioiden ohjeelliset huutokauppakalenterit ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeelliset aikataulut vuosille 2010 ja 2011. Tarkempia tietoja on kahdessa lehdistötiedotteessa, jotka julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 29.5.2009 kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Varannonhoitopalveluja koskevien EKP:n suuntaviivojen muuttaminen

EKP:n neuvosto antoi 28.5.2009 suuntaviivat eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille annettujen suuntaviivojen EKP/2006/4 muuttamisesta (EKP/2009/11). Uusilla suuntaviivoilla muutettiin a) ”varantojen” määritelmää hyväksyttävien vakuuksien yhteislistan korvattua eurojärjestelmän luotto-operaatioissa aiemmin sovelletun kahden vakuuslistan järjestelmän ja b) eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen luetteloa, johon kuuluu nyt myös määräaikaistalletuksia koskevien palvelujen tarjoaminen päämiehen ominaisuudessa. Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 5.6.2009, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä ja keskusvastapuolia koskevat EKPJ:n / Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean suositukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.5.2009 arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä ja keskusvastapuolia koskevat EKPJ:n / Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean suositukset. EKP:n neuvosto hyväksyi myös palauteasiakirjan, jossa vastataan kannanottopyyntöön saatuihin kommentteihin. Kumpikin asiakirja on toimitettu tiedoksi Euroopan komissiolle, Ecofin-neuvostolle ja Euroopan parlamentille, ja ne julkaistaan EKPJ:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoituskriisien systeemisten vaikutusten arviointi

EKP:n neuvosto tarkasteli 18.6.2009 pankkivalvontakomitean raporttia rahoituskriisien systeemisten vaikutusten arvioinnissa sovellettavien yhteisten käytäntöjen toimeenpanon etenemisestä (helmikuun 2009 tilanne). Ecofin-neuvoston 9.10.2007 pidetyn kokouksen päätelmien mukaan yhteisiä käytäntöjä olisi pitänyt ryhtyä noudattamaan kaikissa jäsenvaltioissa vuoden 2008 loppuun mennessä. EKP:n neuvosto myös hyväksyi raportin toimittamisen edelleen toimivaltaisille eurooppalaisille viranomaisille.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Romanian keskuspankin toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi

EKP:n neuvosto antoi 27.5.2009 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Banca Naţională a Româniein valtuuksista ryhtyä vaikeuksiin joutuneita luottolaitoksia koskeviin korjaaviin toimenpiteisiin (CON/2009/48). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakautta koskevasta lainsäädännöstä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 27.5.2009 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden levottomuuden vähentämiseksi (CON/2009/49). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusvalvonnasta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 2.6.2009 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon uusista toimenpiteistä rahoitusvalvonnan vahvistamiseksi (CON/2009/50). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 5.6.2009 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon toimenpiteistä talletusten vakuusjärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi (CON/2009/51). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto setelien ja kolikoiden kiertoa koskevasta lainsäädännöstä Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 18.6.2006 Tšekin keskuspankin pyynnöstä lausunnon setelien ja kolikoiden kierrosta (CON/2009/52). Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Kansainvälisten suhteiden komitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 4.6.2009 kansainvälisten suhteiden komitean uudeksi puheenjohtajaksi Italian keskuspankin johtokunnan jäsenen Ignazio Viscon. Hän aloittaa tehtävässä välittömästi, ja hänen toimikautensa päättyy 31.8.2010 eli samaan aikaan kuin muiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 19.7.2007.

EKP:n suositus Slovenian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 5.6.2009 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2009/12). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 11.6.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle