Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούνιος 2009

Λειτουργικά ζητήματα

Τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων

Στις 4 Ιουνίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τις τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων σε ευρώ, το οποίο είχε εγκρίνει κατ’ αρχήν κατά τη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2009. Δελτίο Τύπου που παρουσιάζει τις τεχνικές λεπτομέρειες δημοσιεύθηκε στις 4 Ιουνίου 2009 στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος και των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών

Στις 28 Μαΐου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος και των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2010 και το 2011. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται σε δύο δελτία Τύπου που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 29 Μαΐου 2009 σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες.

Τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ σχετικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων

Στις 28 Μαΐου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή EKT/2006/4 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς (EKT/2009/11). Οι τροποποιήσεις αφορούν α) τον ορισμό των «συναλλαγματικών διαθεσίμων», ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αντικατάσταση του συστήματος των δύο βαθμίδων από το ενιαίο πλαίσιο για τα περιουσιακά στοιχεία που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια, το οποίο ισχύει για όλες τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, και β) τον κατάλογο των υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων από το Ευρωσύστημα, ο οποίος θα περιλαμβάνει στο εξής υπηρεσίες καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας σε κύρια βάση. Η κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 5 Ιουνίου 2009 και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Συστάσεις του ΕΣΚΤ/της CESR για τα συστήματα διακανονισμού τίτλων και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους

Στις 22 Μαΐου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις του ΕΣΚΤ/της CESR για τα συστήματα διακανονισμού τίτλων και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης το έγγραφο παρατηρήσεων που συντάχθηκε ως απάντηση στα σχόλια που είχαν ληφθεί στη διάρκεια των σχετικών δημόσιων διαβουλεύσεων. Και τα δύο έγγραφα, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ECOFIN και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους του ΕΣΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Πλαίσιο για την αξιολόγηση των συστημικών επιπτώσεων

Στις 18 Ιουνίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση έκθεσης, την οποία εκπόνησε η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας, σχετικά με το στάδιο της εφαρμογής, τον Φεβρουάριο 2009, του κοινού αναλυτικού πλαισίου για την αξιολόγηση των συστημικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το οποίο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 9ης Οκτωβρίου 2009, θα έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία σε όλα τα κράτη μέλη από τα τέλη του 2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε την άδεια για περαιτέρω διαβίβαση της έκθεσης στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την Banca Naţională a României και μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Στις 27 Μαΐου 2009, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την ενίσχυση των εξουσιών παρέμβασης της Banca Naţională a României όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα σε δυσπραγία (CON/2009/48). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σλοβακικές νομοθετικές διατάξεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στις 27 Μαΐου 2009, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα για την εξομάλυνση της χρηματοπιστωτικής αναταραχής (CON/2009/49). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στη Γερμανία

Στις 2 Ιουνίου 2009, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας (CON/2009/50). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το ρουμανικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων

Στις 5 Ιουνίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εγγύησης καταθέσεων (CON/2009/51). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τσεχικές νομοθετικές διατάξεις για την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Στις 18 Ιουνίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Česká národní banka, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2009/52). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Προεδρία της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων (IRC)

Στις 4 Ιουνίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Ignazio Visco, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Banca d’Italia, στη θέση του Προέδρου της IRC, με άμεση ισχύ. Η θητεία του στην εν λόγω θέση θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2010, ημερομηνία που συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των άλλων προέδρων των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι είχαν (επανα)διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2007 για τριετή περίοδο.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije 

Στις 5 Ιουνίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (ΕΚΤ/2009/12). Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 11 Ιουνίου 2009 και είναι επίσης διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου