Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2009

Operationele aangelegenheden

Technische aspecten van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties

Op 4 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen over de technische aspecten van het programma voor de aankoop van in euro luidende gedekte obligaties, waarover het op zijn vergadering van 7 mei 2009 reeds een positief principebesluit had genomen. Een persbericht met een beschrijving van de technische aspecten van dit programma is op 4 juni 2009 gepubliceerd op de website van de ECB.

Indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem

Op 28 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2010 en 2011. Nadere informatie hierover is te vinden in twee persberichten die op 29 mei 2009 in alle officiële talen van de Gemeenschap op de website van de ECB zijn gepubliceerd.

Wijziging van het ECB-Richtsnoer betreffende reservebeheer

Op 28 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer ter wijziging van Richtsnoer ECB/2006/4 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2009/11). De wijzigingen hebben betrekking op: a) de definitie van “reserves”, welke wordt aangepast vanwege de vervanging van de Twee Lijsten door het enkelvoudige kader voor beleenbaar onderpand dat geldt voor alle krediettransacties van het Eurosysteem; b) de lijst van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, waarop nu ook termijndepositodiensten voor eigen rekening zijn opgenomen. Het Richtsnoer is op 5 juni 2009 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Aanbevelingen van het ESCB/CESR betreffende effectenafwikkelingssystemen en centrale tegenpartijen

Op 22 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de aanbevelingen van het ESCB/CESR betreffende effectenafwikkelingssystemen en centrale tegenpartijen. Voorts heeft de Raad van Bestuur het feedback-document goedgekeurd dat is opgesteld naar aanleiding van opmerkingen die voortkwamen uit de desbetreffende publieke consultatierondes. Beide documenten zijn toegezonden aan de Europese Commissie, de Ecofin-Raad en het Europees Parlement en worden momenteel op de websites van het ESCB gepubliceerd.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

Beoordelingskader systeemeffecten

Op 18 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van een door het Comité voor bankentoezicht opgesteld statusrapport betreffende de implementatie, per februari 2009, van het gemeenschappelijk analytisch kader voor de beoordeling van systeemeffecten van een financiële crisis. Overeenkomstig de conclusies van de Ecofin-Raad d.d. 9 oktober 2007, had dit kader eind 2008 in alle lidstaten ingevoerd moeten zijn. De Raad van Bestuur heeft ermee ingestemd dat het rapport vervolgens aan alle relevante Europese instanties wordt toegezonden.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies aangaande de Banca Naţională a României en financiële-stabiliteitsmaatregelen

Op 27 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies ter versterking van de bevoegdheden van de Banca Naţională a României om kredietinstellingen in nood te ondersteunen (CON/2009/48). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande Slowaakse wetgeving inzake de financiële stabiliteit

Op 27 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe het Slowaakse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande maatregelen ter verzachting van de gevolgen van de financiële crisis (CON/2009/49). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande financieel toezicht in Duitsland

Op 2 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe het Duitse Federale Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande nieuwe maatregelen ter versterking van het financieel toezicht (CON/2009/50). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande het Roemeense depositogarantiestelsel

Op 5 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande maatregelen voor een doeltreffender depositogarantiestelsel (CON/2009/51). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies aangaande Tsjechische wetgeving inzake de circulatie van bankbiljetten en munten

Op 18 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Česká národní banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande de circulatie van bankbiljetten en munten (CON/2009/52). Het Advies wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate governance

Voorzitterschap van het Comité voor Internationale Betrekkingen

Op 4 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur de heer Ignazio Visco, Adjunct Directeur-Generaal van de Banca d’Italia, met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van het Comité voor Internationale Betrekkingen. Zijn termijn als voorzitter van het Comité loopt af op 31 augustus 2010, zodat dit samenvalt met het aflopen van de ambtstermijnen van alle andere voorzitters van Comités van het Eurosysteem/ESCB, die op 19 juli 2007 voor een periode van drie jaar door de Raad van Bestuur zijn (her)benoemd.

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Banka Slovenije

Op 5 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banka Slovenije (ECB/2009/12). De Aanbeveling is op 11 juni 2009 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media