Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Prissättningssystem och olika sätt att delta i TARGET2

Den 20 juli 2006 ändrade ECB-rådet avgiftsstrukturen för TARGET2 något, efter omfattande samråd med banksektorn och på grundval av uppdaterad information om den beräknade betalningstrafiken vid starten av TARGET2. Ett meddelande som förklarar ändringarna och de olika sätten att delta i TARGET2 publicerades tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 21 juli 2006.

TARGET2 och interaktion med avvecklingssystem för värdepapper.

Den 6 juli 2006 beslöt ECB-rådet, i samarbete med värdepapperscentraler och andra marknadsaktörer, att ytterligare undersöka skapandet av en ny tjänst, vilken kan komma att kallas TARGET2värdepapper, för värdepappersavveckling i euroområdet. Ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 7 juli 2006.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Cyperns förberedelser för införandet av euron

Den 28 juni 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Cyperns finansministerium, ett yttrande om ändringar i stadgarna för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/33). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om belgisk lagstiftning angående direkt deltagande i värdepappersavvecklingssystem

Den 5 juli 2006 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Belgien, ett yttrande om utökning av listan av direktdeltagare i värdepappersavvecklingssystem (CON/2006/34). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om EU:s Perikles-program

Den 5 juli 2006 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2006/35). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 juli 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren

Den 6 juli 2006 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren och om andra åtgärder som är nödvändiga för införandet av euron i Slovenien (CON/2006/36). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 juli 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Cyperns centrala förvaring och registrering av värdepapper

Den 11 juli 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Cyperns finansministerium, ett yttrande om ändringar i det regelverk som styr central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2006/37). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Betalningsmedel

Övergångsregler för återcirkulering av eurosedlar

Den 14 juli 2006 antog ECB-rådet övergångsregler för implementering av ett gemensamt ramverk för återcirkulering av eurosedlar i de nya deltagande medlemsstaterna. Rapporten kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

ECB:s riktlinje om förhandstilldelning av eurosedlar och euromynt

Den 14 juli 2006 antog ECB-rådet en riktlinje om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (ECB/2006/9). Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Banka Slovenijes deltagande i ECB-rådets möten

Den 6 juli 2006 beslöt ECB-rådet att bjuda in chefen för Banka Slovenije som observatör till sina sammanträden, samt att ge experter från Banka Slovenije observatörsstatus i alla ECBS och Eurosystemets kommittéer, inklusive understrukturer, när representanter från hela Eurosystemet sammanträder. Beslutet trädde i kraft omedelbart efter EU-rådets beslut den 11 juli 2006 att upphäva Sloveniens undantag.

Kontakt för media