Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 16 mars 2006 godkände ECB-rådet rapporten för år 2005 om ECB:s uppgift att övervaka hur centralbankerna efterlever förbuden i artiklarna 101 och 102 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och därtill relaterade förordningar. Ytterligare information om detta kommer att ges i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2005 som offentliggörs den 25 april 2006.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Ungerns bestämmelser för clearingcentraler

Den 20 februari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om allmänna villkor och interna bestämmelser för clearingcentraler för kreditinstitut (CON/2006/7). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om upphävande av lagstiftning för Europeiska monetära systemet

Den 21 februari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om upphävande av obsolet lagstiftning avseende Europeiska monetära systemet (CON/2006/8). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 28 februari 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om cypriotisk lagstiftning om värdepapper

Den 22 februari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Cyperns finansministerium, ett yttrande om ändringar i det regelverk som styr central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2006/9). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Maltas förberedelser för antagandet av euron

Den 23 februari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Central Bank of Malta, ett yttrande om den rättsliga ramen för införandet av euron (CON/2006/10). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Lettlands kassakrav

Den 23 februari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Latvijas Banka ett yttrande om breddande av kassakravsbasen samt införande av varierade kasskravsprocent (CON/2006/11). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om nationalräkenskapsstatistik

Den 24 februari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om revidering av programmet för överföring av nationalräkenskapsdata ENS95 (CON/2006/12). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 7 mars 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om det harmoniserade konsumentprisindexet

Den 27 februari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/2006/13). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 7 mars 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion

Den 2 mars 2006 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion (CON/2006/14). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 10 mars 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om integrering av övervakning i Polen

Den 9 mars 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Polens finansministerium, ett yttrande om integration av tillsynen över banker, kapitalmarknader, försäkringar och pensionsfonder (CON/2006/15). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om litauisk lagstiftning om värdepapper

Den 10 mars 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om fastställandet av en rättslig grund för att Lietuvos bankas skall kunna ansluta sig till korrespondentcentralbanksmodellen (CON/2006/16). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Sloveniens förberedelser för antagandet av euron

Den 13 mars 2006, antog ECB-rådet, på begäran av Sloveniens finansministerium, ett yttrande om ändringar i Banka Slovenijes stadgar inför eurons införande (CON/2006/17). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB:s årsredovisning 2005

Den 16 mars 2006 godkände ECB-rådet den av revisorerna granskade årsredovisningen för ECB för räkenskapsåret 2005. Årsredovisningen publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 16 mars 2006.

Kontakt för media