European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Sjunde rapporten om strukturfrågor

Den 2 februari 2006 godkände ECB-rådet publicering av den sjunde rapporten om strukturfrågor ”Competition, productivity and prices in the euro area service sector” som har utarbetats av Penningpolitiska kommittén. I rapporten, som ska publiceras i mars 2006, diskuteras hur tjänstesektorn i euroområdet har utvecklats över tiden och ger nyckeluppgifter samt en analys av hur konkurrens i tjänstesektorn påverkar produktivitet och priser.

Operativa frågor

Undersökning av penningmarknaden i euro 2005

Den 18 januari 2006 godkände ECB-rådet publicering av diagram med uppdaterad information för 2005, som bilaga till ”Euro Money Market Study 2004 (undersökning av penningmarknaden i euro). Undersökningen finns på ECB:s webbplats. Nästa fullständiga undersökning med uppgifter för 2006 publiceras 2007.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Det gemensamma betalningsområdet för euro (SEPA)

Den 16 februari 2006 godkände ECB-rådet publicering av rapporten ”Mot ett gemensamt eurobetalningsområde: mål och tidsfrister – fjärde framstegsrapporten”, utarbetad av Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC). Ett pressmeddelande om detta har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Estlands kassakrav

Den 13 januari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Eesti Pank, ett yttrande om kassakrav (CON/2006/3). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Cyperns förberedelser för införandet av euron

Den 27 januari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Central Bank of Cyprus, ett yttrande om ändringar i stadgan för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/4). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Litauens lagstiftning rörande slutgiltig avveckling

Den 16 februari 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om utvidgandet av tillämningen av lagstiftningen om slutlig avveckling i system för betalningar och värdepapper (CON/2006/5). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Finlands beredskapslag

Den 16 februari antog ECB-rådet, på begäran av justitieministeriet i Finland, ett yttrande om befogenheter i nödsituationer och ECBS kompetens (CON/2006/6). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

Statistikens kvalitet och tillgänglighet

ECB-rådet tog del av den årliga bedömningen av tillgänglighet och kvalitet av euroområdesstatistik som behövs av ECB. Rapporten om kvaliteten på statistik över betalningsbalansen och den finansiella utlandsställningen, som omfattar kvantitativa kvalitetsindikatorer samt ett pressmeddelande har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Översyn av ECB-riktlinje om statistik över offentliga finanser.

Den 3 februari 2006 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2005/5 (ECB/2006/2). Ändringen medför att tidpunkten för halvårsvis rapportering av uppgifter från de nationella centralbankerna till ECB anpassas till de nya tidsfristerna i Rådets förordning (EG) nr. 2103/2005 av den 12 december 2005 i samband med förfarandet vid alltför stora underskott. Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 11 februari 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank

Den 1 februari 2006 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 10 februari 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB:s nya huvudkontor

Planeringsfasens ram för ledning, organisation, kontroll och revision

ECB-rådet godkände ramen för ledning, organisation, kontroll och revision av planeringsfasen för projektet för ECB:s nya lokaler vilket inkluderar upphandling och hantering av de operativa riskerna.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media