European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Economische, monetaire en financiële situatie

Het zevende rapport over structurele aangelegenheden

Op 2 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven aan de publicatie van het zevende rapport over structurele aangelegenheden, getiteld “Competition, productivity and prices in the euro area service sector” [Concurrentie, productiviteit en de prijzen in de dienstensector van het eurogebied], dat is opgesteld door het Comité voor het Monetaire Beleid. Dit rapport, dat naar verwachting in maart 2006 zal worden gepubliceerd, gaat in op de vraag hoe de dienstensector in het eurogebied zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld, en verschaft belangrijke feiten en een analyse van hoe de concurrentie in de dienstensector van invloed is op de productiviteit en de prijzen.

Operationele aangelegenheden

Euro Money Market Survey 2005

Op 18 januari 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven aan de publicatie van een set grafieken met geactualiseerde informatie over het jaar 2005 als een Bijlage bij de Euro Money Market Study 2004. De set is beschikbaar op de website van de ECB. De volgende volledige studie zal worden gepubliceerd in 2007, met gegevens over het jaar 2006.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (GEBG)

Op 16 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven aan de publicatie van een rapport met de titel “Naar een Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied: doelstellingen en deadlines -vierde voortgangsrapport”, dat is opgesteld door het Comité voor Betalings- en Vereveningssystemen. Een persbericht hierover is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies betreffende reserveverplichtingen in Estland

Op 13 januari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Eesti Pank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2006/3). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de voorbereidingen in Cyprus op de invoering van de euro

Op 27 januari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding op de aanneming van de euro (CON/2006/4). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende wetgeving inzake afwikkelingsfinaliteit in Litouwen

Op 16 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de uitbreiding van de werkingssfeer van wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/2006/5). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende noodbevoegdheden in Finland

Op 16 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Finse Ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake noodbevoegdheden en bevoegdheden van het ESCB (CON/2006/6). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

De kwaliteit en beschikbaarheid van statistieken

De Raad van Bestuur heeft notitie genomen van de jaarlijkse beoordeling van de beschikbaarheid en kwaliteit van de statistieken voor het eurogebied die de ECB nodig heeft. Het rapport over de kwaliteit van de statistieken betreffende de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het eurogebied, waarin kwantitatieve kwaliteitsindicatoren zijn opgenomen, en een persbericht erover zijn vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Herziening van het ECB-Richtsnoer inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën

Op 3 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer (ECB/2006/2) tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5. Deze wijziging beoogt de tijdstippen van de halfjaarlijkse rapportage van gegevensverzamelingen door de nationale centrale banken aan de ECB in overeenstemming te brengen met de nieuwe termijnen zoals die zijn vastgelegd in de Verordening van de Raad (EG) nr. 2103/2005 van 12 december 2005 in het kader van de buitensporige-tekortprocedure. Het Richtsnoer is op 11 februari 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling betreffende de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank

Op 1 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1). De Aanbeveling is op 10 februari 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Het project betreffende het nieuwe hoofdkantoor van de ECB

Planningfase: kader voor management, organisatie, financieel beheer en accountantscontrole

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan het conceptkader voor management, organisatie, financieel beheer en accountantscontrole van de planningfase van het project betreffende het nieuwe hoofdkantoor van de ECB, met inbegrip van aanschaffingen en operationeel risicobeheer.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media