European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Seitsemäs raportti rakenteellisista kysymyksistä

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.2.2006 julkaistavaksi rahapolitiikan komitean laatiman seitsemännen rakenteellisia kysymyksiä koskevan raportin nimeltä ”Competition, productivity and prices in the euro area service sector”. Raportti julkaistaan odotettavasti maaliskuussa 2006, ja siinä tarkastellaan euroalueen palvelusektorin kehitystä sekä esitetään tärkeimpiä tietoja ja analyysi siitä, miten kilpailu palvelusektorilla vaikuttaa tuottavuuteen ja hintoihin.

Toiminnalliset kysymykset

Euroalueen rahamarkkinakatsaus 2005

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.1.2006 julkaistavaksi kuviosarjan, jossa annetaan päivitettyjä tietoja vuodelta 2005. Kuviosarja on tarkoitettu liitteeksi euroalueen rahamarkkinoita käsittelevään raporttiin (Euro Money Market Study 2004). Sekä raportti että liite on julkaistu EKP:n verkkosivuilla. Seuraava täydellinen raportti julkaistaan vuonna 2007, ja siinä annetaan tietoja vuodelta 2006.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA)

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.2.2006 julkaistavaksi maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean laatiman raportin ”Kohti yhtenäistä euromaksualuetta – tavoitteet ja määräajat (4. seurantaraportti)”. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu raporttia käsittelevä lehdistötiedote.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista Virossa

EKP:n neuvosto antoi 13.1.2006 Viron keskuspankin pyynnöstä lausunnon vähimmäisvarantovelvoitteesta (CON/2006/3). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Kyproksen valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 27.1.2006 Kyproksen keskuspankin pyynnöstä lausunnon Central Bank of Cyprusin perussäännön muuttamisesta valmisteltaessa euron käyttöönottoa (CON/2006/4). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto selvityksen lopullisuutta koskevasta lainsäädännöstä Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2006 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopapereiden selvitysjärjestelmissä annetun lainsäädännön soveltamisalan laajentamisesta (CON/2006/5). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Suomen valmiuslain uudistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2006 Suomen oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon toimivaltuuksista poikkeusoloissa ja EKPJ:n toimivaltuuksista (CON/2006/6). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Tilastojen laatu ja saatavuus

EKP:n neuvosto kiinnitti huomiota vuotuiseen selvitykseen EKP:n tarvitsemien euroalueen tilastojen laadusta ja saatavuudesta. EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistu raportti käsittelee euroalueen maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen laatua ja sisältää kvantitatiiviset laatuindikaattorit. Verkkosivuilla julkaistiin tänään myös raporttia käsittelevä lehdistötiedote.

Julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien EKP:n suuntaviivojen uudelleenkäsittely

EKP:n neuvosto antoi 3.2.2006 suuntaviivat, joilla muutetaan suuntaviivoja EKP/2005/5 (EKP/2006/2). Muutoksella sopeutetaan kansallisten keskuspankkien puolivuosittaisen tietojen ilmoittamisaikataulu niihin uusiin määräaikoihin, jotka on säädetty neuvoston 12 päivänä joulukuuta 2005 antamassa asetuksessa (EY) N:o 2103/2005 liiallisten alijäämien menettelyyn liittyvien tilastotietojen toimittamiselle. Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 11.2.2006, ja ne ovat luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Itävallan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2006 EU:n neuvostolle suosituksen Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/1). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 10.2.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n uudet toimitilat

Suunnitteluvaihe: hallinnointi-, organisaatiosuunnittelu-, valvonta- ja tarkastusjärjestelyt

EKP:n neuvosto hyväksyi kaavaillut järjestelyt uusien toimitilojen suunnitteluvaiheen hallinnointia, organisaatiosuunnittelua, valvontaa ja tarkastusta varten. Järjestelyissä on otettu huomioon hankinnat ja käytännön riskienhallinta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle