Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2005

Betalningssystem

Target2 milstolpar

ECB-rådet noterade att perioden för intensiva konsultationer med användarna av Target2 nu har avslutats. Eurosystemet håller fast vid sitt engagemang att leverera Target2 under 2007. Planerat startdatum för det första migreringsfönstret kommer att vara under det andra halvåret. Denna tidtabell kommer att säkerställa att alla kommentarer av alla berörda parter kan beaktas och att bankerna får tillräcklig tid att förbereda för testning av Target2. Mer information om tidtabellen kommer att ges vid SIBOS-mässan (september 2005).

Narodowy Bank Polski ansluts till Target

ECB-rådet godkände publiceringen av en rapport som utvärderar anslutningen av SORBNET-EURO till Target via det italienska RTGS-systemet BIREL, mot Core Principles for Systemically Important Payment Systems (grundprinciperna för systemviktiga betalningssystem) (Bank for International Settlements, januari 2001). Rapporten kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-rekommendation om den externa revisorn för De Nederlandsche Bank

Den 20 maj antog ECB-rådet en rekommendation till Europeiska unionens råd om den externa revisorn för De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9). Rekommendationen publiceras i Europeiska unionens officiella tidning den 22 juni 2005 samt på ECB:s webbplats den 23 juni 2005.

ECB-yttrande om ställande av finansiell säkerhet i Luxemburg

Den 25 maj 2005 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Luxemburg, ett yttrande om ett utkast till lag om ställande av finansiell säkerhet (CON/2005/12). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 25 maj 2005.

ECB-yttrande om rapportering av cypriotiska monetära finansinstituts rapportering av sina månatliga balansräkningar

Den 30 maj 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Central Bank of Cyprus, ett yttrande om ett utkast till direktiv om monetära finansinstituts rapportering av sina månatliga balansräkningar (CON/2005/13). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 30 maj 2005.

ECB-yttrande om en ungersk förordning om kassakrav

Den 31 maj 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om ett utkast till förordning om beräkning, fördelningsmetod och placering av kassakrav (CON/2005/14).

Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 31 maj 2005.

ECB-yttrande om en dansk lag om vissa betalningsmedel

Den 31 maj 2005 antog ECB-rådet, på begäran av den danska konkurrensmyndigheten, ett yttrande om ett förslag till en lag om ändring av lagen om vissa betalningsmedel (CON/2005/15). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 31 maj 2005.

ECB-yttrande om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet

Den 31 maj 2005 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (CON/2005/16). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 juni 2005 och på ECB:s webbplats den 15 juni 2005.

ECB-yttrande om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott

Den 3 juni 2005 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2005/17). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 juni 2005 och på ECB:s webbplats den 15 juni 2005.

ECB-yttrande om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordning av den ekonomiska politiken

Den 3 juni 2005 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (CON/2005/18). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 juni 2005 och på ECB:s webbplats den 15 juni 2005.

ECB-yttrande om skyddet av ungerska och utländska lagliga betalningsmedel mot förfalskning

Den 7 juni 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om ett utkast till förordning om tekniska uppgifter och andra skyldigheter relaterade till skyddet av ungerska och utländska lagliga betalningsmedel mot förfalskning (CON/2005/19). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 7 juni 2005.

ECB-yttrande om utkastet till lagen om ändring av lagen om Latvijas Banka

Den 14 juni 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Latvijas Banka, ett yttrande om utkastet till lagen om ändring av lagen om Latvijas Banka (CON/2005/20). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 16 juni 2005.

ECB-yttrande om en litauisk lag om införande av euron

Den 14 juni 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om ett utkast till lag om införande av euron (CON/2005/21). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 16 juni 2005.

Kontakt för media