Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2005

Betalingssystemen

TARGET2-mijlpalen

De Raad van Bestuur nam notitie van het feit dat de uitgebreide consultatie van gebruikers over TARGET2 is afgerond. Het Eurosysteem houdt ten volle vast aan zijn streven TARGET2 in 2007 ter beschikking te stellen. Voorzien wordt dat de eerste migratiegroep gedurende de tweede helft van dat jaar van start zal gaan. Dit tijdschema zorgt ervoor dat rekening zal worden gehouden met alle door de verschillende partijen naar voren gebrachte opmerkingen en dat de banken voldoende tijd zullen hebben voorbereidingen te treffen voor het testen van TARGET2. Nadere details betreffende het tijdschema zullen worden verschaft op de SIBOS-beurs (in september 2005).

Koppeling van Narodowy Bank Polski aan TARGET

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een rapport dat de koppeling van SORBNET-EURO aan TARGET via het Italiaanse nationale RTBV-systeem BIREL beoordeelt aan de hand van de door de Bank voor Internationale Betalingen in januari 2001 gepubliceerde “Core Principles for Systemically Important Payment Systems” (Kernbeginselen voor betalingssystemen die van systeemkritisch belang zijn). Het rapport zal op korte termijn worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Aanbeveling betreffende de externe accountant van De Nederlandsche Bank

Op 20 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9). De Aanbeveling zal op 22 juni 2005 worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 23 juni 2005 op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake financiëlezekerheidsovereenkomsten in Luxemburg

Op 25 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Ministerie van Financiën van Luxemburg, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een wetsontwerp betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2005/12). Het Advies is op 25 mei 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de verslaglegging door Cypriotische monetaire financiële instellingen van hun maandelijkse balans

Op 30 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Central Bank of Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een ontwerprichtlijn betreffende de verslaglegging door monetaire financiële instellingen van hun maandelijkse balans (CON/2005/13). Het Advies is op 30 mei 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Hongaarse regelgeving betreffende minimumreserves

Op 31 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een ontwerpverordening betreffende de berekening, allocatiemethode en het aanhouden van minimumreserves (CON/2005/14). Het Advies is op 31 mei 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake een Deense wet inzake bepaalde betaalmiddelen

Op 31 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Deense Mededingingsautoriteit, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inzake bepaalde betaalmiddelen (CON/2005/15). Het Advies is op 31 mei 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen

Op 31 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen (CON/2005/16). Het Advies is op 14 juni 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 15 juni 2005 op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten

Op 3 juni 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (CON/2005/17). Het Advies is op 14 juni 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 15 juni 2005 op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid

Op 3 juni 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (CON/2005/18). Het Advies is op 14 juni 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 15 juni 2005 op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de bescherming van Hongaarse en buitenlandse wettige betaalmiddelen tegen valsemunterij

Op 7 juni 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een ontwerpverordening betreffende technische taken en andere plichten in verband met de bescherming van Hongaarse en buitenlandse wettige betaalmiddelen tegen valsemunterij (CON/2005/19). Het Advies is op 7 juni 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de ontwerpwet ter wijziging van de Wet op Latvijas Banka

Op 14 juni 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op Latvijas Banka (CON/2005/20). Het Advies is op 16 juni 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake een Litouwse wet betreffende de aanneming van de euro

Op 14 juni 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een ontwerp van wet betreffende de aanneming van de euro (CON/2005/19). Het Advies is op 16 juni 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media