Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2004

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Enkätundersökning om bankutlåning

Resultaten av enkätundersökningen om bankutlåning i euroområdet kommer hädanefter att offentliggöras efter ECB-rådets första sammanträde i februari, maj, augusti och november.

Extern kommunikation

Årsrapport

Publiceringen av ECB:s årsrapport för 2004 planeras ske den 26 april 2005.

ECB-yttranden

Från och med januari 2005 kommer yttranden om förslag till nationell lagstiftning, som regel, att publiceras omedelbart efter att de har antagits och därefter översänts till den rådfrågande myndigheten. Det är redan fallet för yttranden om förslag till EU-lagstiftning.

Operativa frågor

Euro Bond Market Study 2004

Studien om obligationsmarknaden i euro ”The Euro Bond Market Study 2004”, som har utarbetats av kommittén för marknadsoperationer (MOC), publicerades den 3 december 2004. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets reservförvaltningstjänster

ECB-rådet godkände att medlemsstater utanför euroområdet och deras respektive nationella centralbanker inkluderas som godkända kunder i ramverket för Eurosystemets reservförvaltningstjänster och antog en riktlinje om Eurosystemets reservförvaltningstjänster. Riktlinjen (ECB/2004/20), som gör det möjligt att inleda dessa tjänster den 1 januari 2005, kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats och i EU:s officiella tidning i slutet av året.

Betalningssystem

Det gemensamma betalningsområdet för euro (SEPA)

Den 2 december 2004 offentliggjordes rapporten ”Towards a single euro payments area - third progress report” (Mot ett gemensamt betalningsområde för euro – tredje framstegsrapporten), utarbetad av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC). Rapporten, på engelska, och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Target2

Baserat på en rapport, som förberetts av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC), antog ECB-rådet den 16 december 2004 erbjudandet från tre nationella centralbanker (Banque de France, Banca d’Italia and Deutsche Bundesbank) och godkände upprättandet av en gemensam teknisk plattform (Single Shared Platform) för Target2-operationer. Ytterligare detaljuppgifter om Target2 kommer att tillkännagivas i början av februari 2005.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Bankstrukturer i de nya medlemsstaterna

En rapport om bankstrukturer i de nya medlemsstaterna ”Report on banking structures in the new Member States” utarbetad av banktillsynskommittén (BSC) antogs den 16 december 2004. Den innehåller en detaljerad analys av bankstrukturerna i de nya medlemsstaterna. Rapporten syftar till att komplettera den analys av villkoren och stabiliteten i banksektorn i de nya medlemsstaterna som var inkorporerad i rapporten om stabiliteten i EU:s banksektor ”EU Banking Sector Stability” publicerad i november 2004. Rapporten om bankstrukturer kommer att publiceras i januari 2005.

Råd om lagstiftning

Yttrande om ett förslag till lag om ändring av lagen om överföring av medel, elektroniska betalningsmedel och betalningssystem och vissa andra lagar inbegripet i lagen om Česká národní banka och lagen om banker (CON/2004/37)

Yttrandet antogs på begäran av Česká národní banka den 3 december 2004.

Yttrande om ett förslag till lag om ändring av lagen om investeringsföreningar och specialföreningar samt andra företag för kollektiva investeringar etc. och lagen om finansiell verksamhet (Hedgefonder) (CON/2004/38)

Yttrandet antogs på begäran av den danska finansövervakningsmyndigheten den 14 december 2004.

Ovannämnda yttranden kommer att publiceras på ECB:s webbplats sex månader efter antagande i enlighet med de regler för publicering som var i kraft när yttrandet antogs.

Statistik

Översyn av ECB:s statistikkrav på området för allmän ekonomisk statistik

Den första uppdateringen av ECB:s statistikkrav inom området allmän ekonomisk statistik godkändes. Allmän ekonomisk statistik täcker icke-finansiell ekonomisk statistik för euroområdet och EU:s medlemsstater och är avgörande för ECB:s penningpolitik. Den uppdaterade rapporten ger en översyn av de tidigare formulerade kraven och tar hänsyn till ny utveckling. Rapporten har idag publicerats på engelska på ECB:s webbplats och kommer senare även att publiceras på andra officiella gemenskapsspråk.

Antagande av förordning ECB/2004/21 om ändring av förordning ECB/2001/13 och förordning ECB/2001/18

Huvudsyftet med förordning ECB/2004/21 är att säkerställa att monetära finansinstitut fortsätter att rapportera sina stockar av utlåning och inlåning till nominellt värde för statistikändamål, oberoende av det kommande införlivandet i EU:s lagstiftning av internationella redovisningsstandarder, IAS-standarder (International Accounting Standards, IAS 39) för finansiella instrument. Förordningen kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats och i EU:s officiella tidning i slutet av året. Den träder i kraft den 1 januari 2005.

Internationellt och Europeiskt samarbete

Eurons internationella roll

Den årliga publikationen ”Review of the international role of the euro” granskar eurons roll på världsmarknaderna och i länder utanför euroområdet. Denna översikt bedömer eurons internationalisering i dagsläget, identifierar den viktigaste utvecklingen och underliggande trender för euron som internationell finansieringsvaluta, som reservvaluta och som avvecklings- och faktureringsvaluta. Publicering av översikten sker i mitten av januari 2005.

Utgivning av sedlar och mynt

Ramverk för upptäckt av förfalskningar och brukbarhetssortering av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter.

ECB-rådet antog ett nytt ramverk som fastställer gemensamma principer och standarder för ”due diligence” för äkthetskontroll och brukbarhetssortering av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter. Detta ramverk syftar huvudsakligen till en effektiv implementering av en gemensam policy om återanvändning av sedlar av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter. Det kommer att bidra till upprättande av ett gemensamt område för eurokontanter. Ett meddelande därom publiceras i januari 2005.

Myntutgivning 2005

Ett beslut om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2005 (ECB/2004/19) antogs. ECB godkände vilken volym nya euromynt som skall utges av medlemsländerna i euroområdet under det kommande året. Beslutet offentliggörs på ECB:s webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning i slutet av året.

Kontakt för media