Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Joulukuu 2004

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Kyselytutkimus pankkien luotonannosta

Pankkien luotonantoa euroalueella koskevan kyselytutkimuksen tulokset julkistetaan tästedes helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa EKP:n neuvoston kuun ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Viestintä

Vuosikertomus

EKP:n vuoden 2004 vuosikertomus julkaistaan 26.4.2005.

EKP:n lausunnot

Tammikuusta 2005 alkaen lausunnot valmisteilla olevasta kansallisesta lainsäädännöstä julkaistaan yleensä heti sen jälkeen, kun ne on annettu ja toimitettu lausuntoa pyytäneelle viranomaiselle. Nykyään näin toimitaan jo annettaessa lausuntoja valmisteilla olevasta yhteisön lainsäädännöstä.

Toiminnalliset kysymykset

Tutkimus euroalueen joukkolainamarkkinoista 2004

Markkinaoperaatioiden komitean (MOC) euroalueen joukkolainamarkkinoita käsittelevä tutkimus vuodelta 2004 julkaistiin 3.12.2004. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän varantojenhoitopalvelut

EKP:n neuvosto hyväksyi eurojärjestelmän ulkopuolisten jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten keskuspankkien kelpuuttamisen eurojärjestelmän valuuttavarantojen hoitopalvelujen asiakkaiksi ja antoi suuntaviivat eurojärjestelmän varannonhoitopalveluista. Suuntaviivat (EKP/2004/20), joiden pohjalta palvelu voi alkaa 1.1.2005, julkaistaan vuoden loppuun mennessä EKP:n verkkosivuilla ja EU:n virallisessa lehdessä.

Maksujärjestelmät

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA)

Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (PSSC) valmistelema raportti ”Towards a single euro payments area – third progress report” (Kohti yhtenäistä euromaksualuetta – kolmas seurantaraportti) julkaistiin 2.12.2004. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

TARGET 2

PSSC:n valmisteleman raportin pohjalta EKP:n neuvosto hyväksyi 16.12.2004 kolmen kansallisen keskuspankin (Italian, Ranskan ja Saksan keskuspankit) tekemän tarjouksen yhteisen laitealustan rakentamisesta TARGET2-operaatioita varten. Tarkempaa tietoa TARGET2:n ominaisuuksista julkaistaan helmikuussa 2005.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Uusien jäsenvaltioiden pankkijärjestelmien rakenteet

Pankkivalvontakomitean (BSC) valmistelema raportti pankkijärjestelmien rakenteista uusissa jäsenvaltioissa hyväksyttiin 16.12.2004. Siinä analysoidaan yksityiskohtaisesti uusien jäsenvaltioiden pankkijärjestelmiä. Raportin on tarkoitus täydentää marraskuussa 2004 julkaistussa EU:n pankkisektorin vakautta käsittelevässä raportissa esitettyä analyysiä pankkisektorin tilasta ja vakaudesta uusissa jäsenvaltioissa. Pankkijärjestelmien rakenteita käsittelevä raportti julkaistaan tammikuussa 2005.

Lainsäädäntö

Lausunto laista, joka koskee varainsiirroista, sähköisistä maksuvälineistä ja maksujärjestelmistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien, Česká národní bankasta annettu laki ja pankkilaki mukaan luettuina, muuttamista (CON/2004/37)

Lausunto annettiin Tšekin keskuspankin pyynnöstä 3.12.2004.

Lausunto lakiehdotuksesta, joka koskee sijoitusrahastoista, erityisrahastoista ja muista yhteissijoitusyrityksistä jne annetun lain ja rahoitustoimintalain muuttamista (vipurahastot) (CON/2004/38)

Lausunto annettiin Tanskan rahoitusvalvontaviranomaisen pyynnöstä 14.12.2004.

Edellä mainitut lausunnot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla kuusi kuukautta lausuntojen antamisesta niiden antamishetkellä voimassa olleen julkaisukäytännön mukaisesti

Tilastot

Yleisiä taloustilastoja koskevien EKP:n tilastovaatimusten päivitys

Yleisiä taloustilastoja koskevien EKP:n tilastovaatimusten ensimmäinen päivitys hyväksyttiin. Yleiset taloustilastot ovat muita taloustilastoja kuin rahoitustilastoja euroalueelta ja EU:n jäsenmaista, ja ne ovat erittäin tärkeitä EKP:n rahapolitiikan kannalta. Päivitetyssä raportissa arvioidaan uudelleen aikaisemmat vaatimukset ja otetaan huomioon uusi kehitys. Raportti julkaistiin tänään EKP:n verkkosivuilla englanninkielisenä, ja se julkaistaan myöhemmin myös muilla yhteisön virallisilla kielillä.

Asetus EKP/2004/21, jolla muutetaan asetuksia EKP/2001/13 ja EKP/2001/18

Asetuksen EKP/2004/21 päätarkoituksena on varmistaa, että rahalaitokset ilmoittavat edelleen tilastointia varten lainojensa ja talletustensa kannan nimellisarvon mukaan laskettuna huolimatta rahoitusinstrumentteja koskevan kansainvälisen tilinpäätösstandardin n:o 39 (IAS 39) sisällyttämisestä EU-lainsäädäntöön. Asetus julkaistaan vuoden loppuun mennessä EKP:n verkkosivuilla ja EU:n virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan 1.1.2005.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälinen asema

Jokavuotisessa julkaisussa ”Review of the international role of the euro” tarkastellaan euron asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja euroalueen ulkopuolisissa maissa. Siinä esitetään euron kansainvälistymisaste ja selvitetään tärkeimmät kehityssuunnat, jotka vaikuttavat euron asemaan kansainvälisenä rahoitusvaluuttana, varantovaluuttana ja kaupan maksunsuoritus- ja laskutusvaluuttana. Se julkaistaan ennen tammikuun puoltaväliä 2005.

Seteleiden ja kolikoiden liikkeeseenlasku

Toimintamalli väärennösten havaitsemista ja seteleiden laatuun perustuvaa lajittelua varten luottolaitoksille ja rahaa ammatissaan käsitteleville

Hyväksyttiin uusi toimintamalli, johon on kirjattu yhteiset periaatteet ja huolellisuusvaatimukset (due diligence) eurosetelien aitouden tunnistamista ja laatuun perustuvaa lajittelua varten luottolaitoksille ja rahaa ammatissaan käsitteleville. Toimintamallin ensisijainen tarkoitus on antaa luottolaitoksille ja rahaa ammatissaan käsitteleville yhteiset setelienkäsittelyohjeet ja edistää siten yhtenäisen eurokäteisalueen syntymistä. Toimintamallia koskeva ilmoitus julkaistaan tammikuussa 2005.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä vuonna 2005

Tehtiin päätös vuonna 2005 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2004/19). EKP hyväksyi euroalueen jäsenmaissa seuraavana vuonna liikkeeseen laskettavien uusien eurokolikoiden määrän. Päätös julkaistaan EKP:n verkkosivuilla ja EU:n virallisessa lehdessä tämän vuoden loppuun mennessä.

Yhteyshenkilöt