Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2004

De economische, monetaire en financiële situatie

Enquête betreffende bancaire kredieten

De uitkomsten van de in het eurogebied gehouden enquête betreffende bancaire kredieten (Bank Lending Survey) zullen voortaan worden gepubliceerd op de dag na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur in februari, mei, augustus en november.

Externe communicatie

Jaarverslag

De publicatie van het ECB Jaarverslag 2004 staat gepland voor 26 april 2005.

ECB-Adviezen

Vanaf januari 2005 zullen Adviezen betreffende nationale ontwerpwetgeving in de regel meteen worden gepubliceerd na hun goedkeuring en daaropvolgende transmissie naar de raadplegende instantie, zoals reeds het geval is voor Adviezen betreffende EU-ontwerpwetgeving.

Operationele aangelegenheden

Euro Bond Market Study 2004

De Euro Bond Market Study 2004, een rapport betreffende de euro-obligatiemarkt, opgesteld door het Comité Markttransacties, is op 3 december 2004 gepubliceerd. Het Engelstalige rapport en bijbehorend persbericht zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

De Raad van Bestuur heeft besloten de lidstaten buiten het eurogebied en hun respectieve nationale centrale banken toegang te verlenen tot het kader voor de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem en heeft zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer betreffende reservebeheersdiensten van het Eurosysteem. Het Richtsnoer, dat het verlenen van deze diensten vanaf 1 januari 2005 mogelijk maakt, zal voor het einde van het jaar worden gepubliceerd op de website van de ECB en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Betalingssystemen

Het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (GEBG)

Een rapport getiteld Towards a single euro payments area – third progress report [“Naar een gemeenschappelijk eurobetalingsgebied – derde voortgangsrapport”], opgesteld door het Comité voor betalings- en verrekeningssystemen, is op 2 december 2004 gepubliceerd. Het rapport en bijbehorend persbericht zijn beschikbaar op de website van de ECB.

TARGET2

Op basis van een door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen opgesteld rapport, heeft de Raad van Bestuur op 16 december 2004 het aanbod van drie nationale centrale banken (Deutsche Bundesbank, Banque de France en Banca d’Italia) geaccepteerd en zijn goedkeuring gehecht aan het ontwikkelen van een Single Shared Platform [één enkel gemeenschappelijk platform] voor TARGET2-transacties. Nadere gegevens betreffende de specifieke kenmerken van TARGET2 zullen in de loop van februari 2005 beschikbaar komen.

Financiële stabiliteit en toezicht

Bancaire structuren in de nieuwe lidstaten

Een rapport getiteld Report on banking structures in the new Member States, betreffende bancaire structuren in de nieuwe lidstaten dat is opgesteld door het Comité voor Bankentoezicht, is op 16 december 2004 goedgekeurd. Het bevat een gedetailleerde analyse van de bancaire structuren in de nieuwe lidstaten. Het rapport dient ter aanvulling op de analyse van de huidige situatie en stabiliteit van de banksectoren van de nieuwe lidstaten, die in het in november 2004 gepubliceerde rapport betreffende EU Banking Sector Stability [de stabiliteit van het bankwezen binnen de EU] is opgenomen. Het Engelstalige rapport betreffende de bancaire structuren zal in januari 2005 worden gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

Advies inzake een wetsvoorstel tot wijziging van de wet inzake overmakingen, elektronische betaalmiddelen en betalingssystemen en een aantal andere wetten met inbegrip van de Wet op Česká národní banka en de Bankenwet (CON/2004/37)

Het advies is op verzoek van Česká národní banka op 3 december 2004 goedgekeurd.

Advies inzake een voorstel voor een wet tot wijziging van de Wet op beleggingsverenigingen en speciaal opgerichte verenigingen ('SPV’s') en andere instellingen voor collectieve belegging etc. en de Wet op de Financiële Werkzaamheden (hedgefondsen) (CON/2004/38)

Het Advies werd op verzoek van de Danish Financial Supervisory Authority, de Deense financiële toezichthouder, op 14 december 2004 goedgekeurd.

De bovengenoemde Adviezen zullen zes maanden na hun goedkeuring op de website van de ECB worden gepubliceerd, overeenkomstig het op het moment van goedkeuring geldende publicatiebeleid.

Statistieken

Herziening van de statistische vereisten van de ECB voor algemene economische statistieken

De eerste actualisering van de statistische vereisten van de ECB voor algemene economische statistieken werd goedgekeurd. Algemene economische statistieken omvatten niet-financiële economische statistieken voor het eurogebied en de lidstaten van de EU en zijn van cruciaal belang voor het monetaire beleid van de ECB. In het geactualiseerde rapport worden de eerder gedefinieerde vereisten herzien en wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Het rapport is vandaag in het Engels gepubliceerd op de website van de ECB en zal daarna eveneens beschikbaar komen in andere officiële talen van de Gemeenschap.

Goedkeuring van Verordening ECB/2004/21 tot wijziging van Verordening ECB/2001/13 en Verordening ECB/2001/18

Verordening ECB/2004/21 heeft voornamelijk tot doel ervoor zorg te dragen dat monetaire financiële instellingen (MFI’s), ongeacht het feit dat binnenkort de “International Accounting Standard” Nr. 39 (IAS 39) betreffende financiële instrumenten in de EU-wetgeving wordt opgenomen, hun totalen aan leningen en deposito’s tegen nominale waarde blijven rapporteren voor statistische doeleinden. De Verordening zal tegen het einde van het jaar worden gepubliceerd op de website van de ECB en in het Publicatieblad van de Europese Unie, en zal per 1 januari 2005 in werking treden.

Internationale en Europese samenwerking

De internationale rol van de euro

De Review of the international role of the euro, een overzicht van de internationale rol van de euro, wordt op jaarbasis geproduceerd en behelst een onderzoek naar de rol van de euro in de mondiale markten en in landen buiten het eurogebied. Deze Review schetst de huidige internationalisering van de euro en brengt de belangrijkste ontwikkelingen en onderliggende trends in kaart ten aanzien van de rol van de euro als internationale financieringsvaluta, als reservevaluta en als verrekenings- of factureringsvaluta in de handel. De Review zal medio januari 2005 worden gepubliceerd.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

Kader voor het detecteren van vervalsingen en het sorteren van geschikte bankbiljetten door kredietinstellingen en andere beroepsgroepen die beroepshalve met contanten omgaan

Een nieuw kader werd goedgekeurd dat gemeenschappelijke beginselen en “due diligence”-standaarden vastlegt voor echtheidscontroles en sortering op geschiktheid van eurobankbiljetten door kredietinstellingen en andere beroepsgroepen die beroepshalve met contanten omgaan. Dit kader is er voornamelijk op gericht op effectieve wijze een gemeenschappelijk beleid ten uitvoer te leggen ten aanzien van het herhaald verwerken van bankbiljetten door kredietinstellingen en andere beroepsgroepen die beroepshalve met contanten omgaan dat zal bijdragen aan de vorming van een enkel eurocontantengebied. In januari 2005 zal een bekendmaking in verband met dit nieuwe kader worden gepubliceerd.

Omvang van de uitgifte van munten in 2005

Een Beschikking inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2005 (ECB/2004/19) werd goedgekeurd. De ECB heeft haar goedkeuring gehecht aan het volume van nieuwe euromunten die gedurende het volgende jaar zullen worden uitgegeven door de landen van het eurogebied. Het Besluit zal tegen het einde van het jaar worden gepubliceerd op de website van de ECB en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Contactpersonen voor de media