Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 februari 2015

10 februari 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 6 februari 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 243,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 374,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 1 004,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 21 miljarder EUR till 55,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 21,2 miljarder EUR till 521,3 miljarder EUR. Onsdagen den 4 februari 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 163,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 151,8 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan återbetalades en långfristig refinansieringstransaktion på 10,8 miljarder EUR, före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 35,8 miljarder EUR (jämfört med 36,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 226,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 6 februari 2015 Förändring jämfört med den 30 januari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 30 januari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 27,3 miljarder EUR - 0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,7 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 42,9 miljarder EUR 2,7 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 2,7 miljarder EUR 0,3 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 140,9 miljarder EUR - 3,3 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,3 miljarder EUR till 233,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.867 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 273.069 −658
2.1 Fordringar på IMF 79.881 −1.381
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 193.187 724
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.233 −1.317
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.827 1.230
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.827 1.230
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 557.099 −22.547
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 151.768 −12.053
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 404.788 −10.820
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 517 300
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 26 26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 64.566 2.432
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 600.985 −2.373
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 226.599 −508
7.2 Andra värdepapper 374.386 −1.865
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.665 −50
9 Övriga tillgångar 229.901 −8.461
Summa tillgångar 2.150.212 −31.742
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.004.694 464
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 269.510 4.987
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 233.704 6.319
2.2 Inlåningsfacilitet 35.802 −755
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −578
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.388 −169
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 88.426 −23.022
5.1 Offentliga sektorn 55.236 −21.048
5.2 Övriga skulder 33.190 −1.974
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 75.904 −8.474
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.479 −61
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.673 −1.655
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.673 −1.655
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 216.402 −4.031
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.464 219
Summa skulder 2.150.212 −31.742
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media