Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. únoru 2015

10. února 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. února 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,3 mld. EUR na 243,8 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,9 mld. EUR na 374,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,5 mld. EUR na 1 004,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 21 mld. EUR na 55,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 21,2 mld. EUR na 521,3 mld. EUR. Ve středu 4. února 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 163,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 151,8 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu bylo z  dlouhodobější refinanční operace splaceno před dobou splatnosti 10,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 35,8 mld. EUR (ve srovnání se 36,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 0,5 mld. EUR na 226,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 6. únoru 2015 Rozdíl v porovnání s 30. lednem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 30. lednem 2015 –splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 27,3 mld. EUR 0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,7 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 42,9 mld. EUR 2,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 2,7 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 140,9 mld. EUR 3,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,3 mld. EUR na 233,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 867 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 273 069 −658
2.1 Pohledávky za MMF 79 881 −1 381
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 193 187 724
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 233 −1 317
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 827 1 230
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 827 1 230
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 557 099 −22 547
5.1 Hlavní refinanční operace 151 768 −12 053
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 404 788 −10 820
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 517 300
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 26 26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 64 566 2 432
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 600 985 −2 373
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 226 599 −508
7.2 Ostatní cenné papíry 374 386 −1 865
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 665 −50
9 Ostatní aktiva 229 901 −8 461
Aktiva celkem 2 150 212 −31 742
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 004 694 464
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 269 510 4 987
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 233 704 6 319
2.2 Vkladová facilita 35 802 −755
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −578
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 388 −169
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 88 426 −23 022
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 55 236 −21 048
5.2 Ostatní závazky 33 190 −1 974
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 75 904 −8 474
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 479 −61
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 673 −1 655
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 673 −1 655
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 216 402 −4 031
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 464 219
Pasiva celkem 2 150 212 −31 742
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média