Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2020

Tillgångar

(miljoner euro)

Skulder

(miljoner euro)

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

© Europeiska centralbanken. 2021

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0

Webbplats www.ecb.europa.eu

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

HTML ISBN 978-92-899-4697-1, ISSN 2443-5074, doi: 10.2866/15645, QB-BT-21-001-SV-Q

Annexes
18 June 2021