Menu

Akreditácia výrobcov bankoviek

Udržiavanie maximálnej kvality eurových bankoviek

ECB má povinnosť zabezpečovať integritu eura ako platobného prostriedku na základe najprísnejších noriem ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia a noriem kvality v rámci celého procesu výskumu a vývoja, návrhu, výroby a distribúcie eurových bankoviek.

Eurové bankovky preto musia spĺňať príslušné priemyselné normy vrátane noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 alebo ISO 45001, ako aj prísne bezpečnostné požiadavky.

Výrobcovia hodnôt eura musia byť akreditovaní

Výroba hodnôt eura a ochraňovaných hodnôt eura zároveň podlieha procesu akreditácie ECB. Akreditácia výrobcov je podmienkou účasti na výberových konaniach a uzavretia zmlúv na výkon činností súvisiacich s hodnotami eura alebo ochraňovanými hodnotami eura.

Podmienku procesu akreditácie sú stanovené v rozhodnutí ECB/2013/54, ktoré je v platnosti do 17. mája 2021. Od 18. mája 2021 bude platiť upravený postup akreditácie stanovený v rozhodnutí ECB/2020/24. Obe rozhodnutia sú k dispozícii; bude však medzi nimi dvanásťmesačné prechodné obdobie od 16. mája 2020 do 17. mája 2021.

Popri zlepšení jednoznačnosti, konzistentnosti a uplatniteľnosti procesu akreditácie rozhodnutie ECB/2020/24 rozširuje základné požiadavky na akreditovaných výrobcov (bezpečnosť, kvalita, ochrana životného prostredia, ochrana zdravia a bezpečnosť práce) o etické podnikanie ako piatu požiadavku.

Oblasti činnosti akreditovaných výrobcov

ECB môže udeľovať akreditáciu výrobcom pôsobiacim v nasledujúcich oblastiach:

  • Tlač bankoviek
  • Výroba bankovkového papiera
  • Výroba tlačových farieb
  • Výroba holografických fólií
  • Výroba ochranných prúžkov bankoviek
  • Výroba ďalších chránených prvkov

Ďalšie informácie o procese akreditácie ECB

Bližšie informácie o procese akreditácie podľa v súčasnosti platného rozhodnutia ECB/2013/54 sa nachádzajú v odpovediach na najčastejšie otázky.

Ak uvažujete o akreditácii

Pošlite e-mail v angličtine so stručným opisom vášho výrobného programu (v rozsahu maximálne dvoch strán formátu A4) na adresu QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Na otázky spravidla odpovedáme do jedného mesiaca.

Na zabezpečenie komunikácie používame protokol PGP. Pri prenose citlivých informácií použite kľúč PGP na akreditáciu QEHS.

Ďalšie možnosti spolupráce s ECB

Ak máte záujem navrhnúť nové ochranné prvky či technológie výroby alebo spracovania bankoviek, viac informácií nájdete na stránke Výskum a vývoj bankoviek.