Menu

Преглед на подготвителната работа, извършена от ЕПИ

Съгласно член 117 (предишен член 109е) от Договора за създаване на Европейската общност („Договора“) Европейският паричен институт (ЕПИ) определя регулаторната, организационна и логистична рамка, необходима на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), състояща се от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки на ЕС, за изпълнение на задачите ѝ през третия етап на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Рамката се предоставя на ЕЦБ с оглед вземането на решение на датата на нейното установяване. Една от главните задачи на ЕПИ следователно е да подготви условията за осъществяване на дейността на ЕСЦБ от началото на третия етап.

В съответствие с предоставения му от Договора мандат, ЕПИ по-специално:

 • подготвя инструментите и процедурите, необходими за провеждането на единна парична политика в бъдещата еврозона и анализира потенциални стратегии за парична политика;
 • насърчава хармонизацията на практиките на събирането, изготвянето и разпространението на точни статистически данни за еврозоната по отношение на паричните средства и банкирането, платежния баланс и други финансови данни;
 • развива рамка за осъществяване на валутни операции, както и за държането и управлението на официални валутни резерви на държавите-членки от еврозоната;
 • насърчава ефективността на трансграничните плащания и сетълмента на транзакции с ценни книжа, за да подкрепи интегрирането на паричния пазар в евро, главно чрез усъвършенстване на техническата инфраструктура (Системата TARGET ); целта е обработването на трансгранични плащания в евро да става толкова гладко, колкото и при националните плащания; както и
 • упражнява надзор над изготвянето на евробанкноти, включително дизайна и техническите им характеристики.

С оглед на по-нататъшната подготовка за създаване на ЕСЦБ, както също е отбелязано в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка („Устава“), приложен към Договора, ЕПИ поема следните задачи:
 • създаване на хармонизирани счетоводни правила и стандарти, за да се изготви консолидиран баланс на ЕСЦБ за целите на вътрешното и външното отчитане;
 • установяване на необходимата логистична подкрепа за информационни и комуникационни системи, необходими за изпълнението на функциите, които ще бъдат поети в рамките на ЕСЦБ, свързани с оперативната дейност и паричната политика; както и
 • определяне на възможните начини по които ЕСЦБ може да допринесе за провеждането на политиките, предприети от компетентните надзорни органи, за насърчаване на стабилността на кредитните институции и финансовата система.

ЕПИ също така участва в изготвянето на национално и общностно законодателство във връзка с прехода към третия етап, по-специално по отношение на законодателството, свързано с парични и финансови въпроси, включително статута на НЦБ.

Освен това ЕПИ си сътрудничи с други органи на ЕС при подготовката за третия етап. По-специално ― или съгласно изискване на Договора, или в отговор на покана от Европейския съвет ― ЕПИ предаде доклади относно:
 • сценарий за преминаване към единната валута;
 • сътрудничеството между еврозоната и други страни от ЕС в областта на паричната политика и политиката на обменния курс; както и
 • осъществения напредък в изпълнението на задълженията на държавите-членки на ЕС по отношение на реализирането на условията, необходими за участие в Икономическия и паричен съюз (икономическо и правно сближаване).

В съответствие със законовите изисквания, ЕПИ редовно се отчита за осъществения напредък в подготвителната си работа, най-вече в четирите си годишни доклада, покриващи периода от 1994 до 1997 г. Освен този от януари 1997 г., ЕПИ публикува доклад с подробностите на оперативната рамка на ЕСЦБ за осъществяване на единна парична политика, съгласно изискването от Договора тази рамка да бъде определена най-късно до 31 януари 1996 г. По три повода са публикувани отделни доклади относно напредъка към сближаване. Други по-специализирани публикации засягат теми от областта на паричната и валутната политика и системите за сетълмент на плащания и ценни книжа, статистиката, банкнотите и преминаването към еврото. Списък с документи, публикувани от ЕПИ, можете да видите в рубрика EMI archives - Publications (Архив на ЕПИ - Публикации).

Заедно с всички вътрешни документи по подготвителната работа, извършена от ЕПИ с подкрепата на НЦБ, и одобрена от Съвета на ЕПИ на 45 заседания, състояли се във Франкфурт на Майн през периода 1994―1998 г., ЕЦБ получи голям обем от документи, свързани с концепцията, подробното планиране и осъществяването на самата работата.