European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как намаляваме въглеродния отпечатък на наличностите си от корпоративни облигации?

19 септември 2022 г. (актуализация – 1 октомври 2022 г.)

Климатичната криза е сред най-големите предизвикателства на съвремието ни. Тя поражда много сериозни рискове за икономиката и засяга ценовата стабилност – нашата първостепенна задача като централна банка. Ето защо сме решени да дадем своя принос в борбата с изменението на климата, в рамките на мандата си.

Изменението на климата засяга работата ни по редица начини, например като оказва въздействие върху свързаните с климата рискове на активите ни. Това е една от областите, в които предприемаме действия – намаляваме въглеродния отпечатък на наличностите си от корпоративни облигации, за да ги приведем в съответствие с целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий. Затова проверяваме какви действия предприемат предприятията, които емитират облигации (наричани „емитенти“), да ограничат въздействието си върху климата. От октомври 2022 г. насам купуваме повече облигации от емитентите с по-добри резултати в това отношение и по-малко от онези, които се представят по-слабо.

Какви корпоративни облигации купувахме в миналото?

В рамките на паричната си политика извършваме покупки на корпоративни облигации въз основа на референтен показател. С негова помощ определяме какви средства да разпределим към даден сектор или предприятие. В миналото този референтен показател отразяваше наличността на пазара. Това означава, че като цяло купувахме повече от предприятията, които емитираха повече облигации.

Как наличностите ни от корпоративни облигации ни излагат на рискове, свързани с климата

Обичайно когато закупим дадена облигация, ние поемаме риска, че с времето тя може да загуби от стойността си. Една от причините за такава загуба може да бъде изменението на климата – екстремни метеорологични явления като горски пожари и наводнения могат да засегнат имоти на предприятията или на клиентите им и да унищожат складове, производствени цехове или центрове за данни. Това се нарича физически риск.

Предприятията могат да пострадат и от друг вид рискове, които са породени от прехода към по-екологосъобразна икономика (рискове, свързани с прехода). Възможно е потребителите да се обърнат към алтернативни продукти или продуктите и услугите да поскъпнат поради въведени от правителствата данъци върху въглеродните емисии. В бъдеще законодателите може и да забранят някои продукти с голям въглероден отпечатък. Някои предприятия ще се възползват от технологичните иновации, докато други ще изостават.

Всички тези промени могат да нанесат тежък удар на предприятията с високи въглеродни емисии като енергопроизводителите и транспортните дружества, които разчитат на изкопаеми горива, ако постепенно не се пригодят към промените. А ако подобни събития доведат до финансови затруднения за тези предприятия, това ще се отрази на стойността на облигациите им.

Защо са от значение тези физически и свързани с прехода рискове за ЕЦБ и националните централни банки на държавите от еврозоната? Евросистемата държи облигации от множество различни предприятия и отрасли, поради което сме изложени на гореспоменатите рискове. Като намаляваме въглеродния отпечатък в портфейла си, се стремим да ограничим тяхното влияние.

Мерките ни също така подпомагат прехода към зелена икономика в съответствие с целите на ЕС за климатична неутралност.

Как повишаваме екологосъобразността на покупките си?

От октомври 2022 г. насам ние насочваме покупките си към предприятия с по-добри резултати по отношение на климата. С други думи, увеличаваме теглото в портфейла си на предприятия, които се представят по-добре, спрямо онези с по-лоши резултати в тази област. Вследствие на това въглеродният отпечатък на портфейла ни постепенно намалява

Ще продължим да купуваме облигации от фирми в множество различни сектори. Общият размер на покупките ни все така ще се ръководи единствено от целта ни за ценова стабилност. Но за предприятията ще бъде все по-трудно да получат финансиране, ако не подобряват резултатите си по отношение на климата.

Крайната цел е да приведем портфейла си от корпоративни облигации в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Повече подробности ще намерите в прессъобщението и често задаваните въпроси.

Как става това на практика?

Оценяваме резултатите на съответните предприятия по отношение на климата с помощта на климатична оценка, която се основава на три критерия:

Емисии в ретроспекция

Проверяваме въглеродния отпечатък на предприятията. Освен това ги оценяваме в съпоставка с други дружества в техния отрасъл и спрямо всички емитенти на облигации, участващи в нашите програми за закупуване от корпоративния сектор. Емитентите, които се представят по-добре и в двата случая, получават по-висока оценка.

Перспективни цели

Разглеждаме целите, които предприятията са си заложили за намаляване на емисиите в бъдеще. Емитентите с по-амбициозни цели се оценяват по-високо.

Оповестявания във връзка с климата

Следим прозрачността на предприятията по отношение на емисиите им на парникови газове. Дружествата, които публикуват по-висококачествени данни, получават по-висока оценка.

Как помага това в борбата с изменението на климата?

Насочването на покупките ограничава риска, свързан с изменението на климата, на който самите ние сме изложени чрез наличностите си от облигации. Едновременно с това то поражда стимул за предприятията от всички сектори да практикуват по-голяма прозрачност по отношение на собствените си климатични рискове и въглероден отпечатък, както и да намаляват емисиите си на парникови газове. Това е един от начините, по които допринасяме за прехода към зелена икономика и целите на ЕС за въглеродна неутралност.

Ясно е обаче и че не можем да се справим сами. Фирмите трябва да спазват ангажиментите си за намаляване на емисиите. Също така, борбата с изменението на климата, разбира се, зависи преди всичко от правителствата и парламентите. Те разполагат с най-добрите инструменти за справяне с това сериозно предизвикателство. Ние ще дадем своя принос в рамките на мандата си като централната банка за еврозоната.