European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jak dekarbonizujeme naše podnikové dluhopisy?

19. září 2022 (poslední aktualizace 1. října 2022)

Klimatická krize je jednou z největších výzev naší doby. Představuje závažná rizika pro ekonomiku a ovlivňuje cenovou stabilitu, náš základní mandát jakožto centrální banky. Proto jsme odhodláni se v rámci našeho mandátu podílet na boji proti změně klimatu.

Změna klimatu dopadá na naši činnost mnoha způsoby. Příkladem mohou být klimatická rizika spojená s aktivy, která držíme. Toto je jedna z oblastí, v nichž přijímáme opatření: dekarbonizujeme podnikové dluhopisy v našem portfoliu tak, aby se vyvíjelo v souladu s cílem 1,5 stupně Celsia v Pařížské dohodě. Za tímto účelem zkoumáme, jak společnosti vydávající dluhopisy – tzv. emitenti – pracují na zmírnění svého dopadu na klima. Od října 2022 nakupujeme více od těch, již v tomto ohledu dosahují lepších výsledků, a méně od těch, kteří mají slabší výkonnost.

Které podnikové dluhopisy jsme v minulosti nakupovali?

V rámci naší měnové politiky nakupujeme podnikové dluhopisy na základě referenční hodnoty. Podle toho alokujeme prostředky do určitého sektoru nebo podniku. Dříve tato referenční hodnota odrážela to, co bylo na trhu k dispozici. To znamená, že jsme celkově nakupovali více od těch podniků, které emitovaly více dluhopisů.

Jak nás naše podnikové dluhopisy vystavují klimatickým rizikům?

Obecně platí, že při koupi dluhopisu souhlasíme s převzetím rizika, že by tento dluhopis mohl postupem času ztrácet hodnotu. Změna klimatu může být jedním z důvodů: extrémní projevy počasí jako lesní požáry nebo záplavy mohou zasáhnout prostory podniků nebo jejich zákazníků a zničit skladové nebo výrobní zázemí či datová střediska. To se nazývá „fyzické riziko“.

Podniky mohou rovněž utrpět rizika, která se často označují jako „přechodová“, což jsou rizika vyplývající z přechodu na zelenější ekonomiku. Spotřebitelé mohou chtít začít nakupovat alternativní produkty nebo by mohlo dojít ke zdražení zboží a služeb, neboť vlády ukládají uhlíkové daně. V určitém okamžiku by zákonodárci rovněž mohli zakázat některé výrobky s vysokými emisemi uhlíku. Technické inovace mohou být přínosem pro některé společnosti, zatímco pro jiné bude obtížné udržet krok.

Všechny tyto změny by mohly vážně zasáhnout podniky, které produkují vysoké emise uhlíku, jako jsou výrobci energie nebo dopravní společnosti závislé na fosilních palivech, pokud se těmto změnám včas nepřizpůsobí. A pokud se v důsledku takového vývoje dostanou do finančních potíží, ovlivní to hodnotu jejich dluhopisů.

Proč jsou tato fyzická a přechodová rizika důležitá pro ECB a národní centrální banky zemí eurozóny? Eurosystém drží dluhopisy mnoha různých podniků a sektorů, a proto jsme výše uvedeným rizikům vystaveni. Naši expozici vůči těmto rizikům se snažíme snížit dekarbonizací našeho portfolia.

Naše opatření rovněž podporují přechod na zelenou ekonomiku v souladu s cíli EU v oblasti klimatické neutrality.

Co děláme pro to, abychom nakupovali „ekologicky“?

Od října 2022 se v našich nákupech „přikláníme“ k podnikům s lepšími výsledky v oblasti klimatu. To znamená, že v našem portfoliu zvyšujeme váhu podniků, které si ve srovnání s podniky s horšími výsledky souvisejícími s klimatem vedou lépe. V důsledku toho se naše portfolio postupně stává méně uhlíkově náročným.

Budeme pokračovat v nákupech dluhopisů společností z různorodých sektorů. Celkový objem našich nákupů se bude nadále řídit výhradně naším cílem v oblasti cenové stability. Pro podniky však bude obtížnější získat financování, pokud nepracují na své klimatické výkonnosti.

Zastřešujícím cílem je dosáhnout toho, aby se naše dluhopisové portfolio vyvíjelo v souladu s cíli Pařížské dohody.

Další podrobnosti naleznete v této tiskové zprávěčasto kladených dotazech.

Jak to funguje v praxi?

Pro posouzení klimatické výkonnosti těchto emitentů vypočítáváme bodové hodnocení v oblasti klimatu na základě tří kritérií:

Emise ze zpětného pohledu

Kontrolujeme uhlíkovou stopu podniků. Posuzujeme také, jak se jim daří v porovnání s ostatními subjekty v jejich sektoru a se všemi emitenty dluhopisů, kteří jsou součástí našich programů nákupu podnikových dluhopisů. Emitenti, kteří dosahují lepších výsledků v obou aspektech, získávají vyšší bodové hodnocení.

Výhledové cíle

Zkoumáme cíle, které si podniky stanovily pro snížení svých emisí v budoucnosti. Emitenti s ambicióznějšími cíli získávají vyšší bodové hodnocení.

Zveřejňování informací o klimatu

Zkoumáme, jak jsou společnosti transparentní, pokud jde o jejich emise skleníkových plynů. Ty, které zveřejňují vysoce kvalitní údaje, získají lepší hodnocení.

Jak to pomáhá řešit změnu klimatu?

Selekce dluhopisů snižuje naši vlastní expozici vůči klimatickým rizikům prostřednictvím našich dluhopisů, které držíme. Zároveň vytváří pobídku pro podniky ve všech odvětvích, aby byly transparentnější, pokud jde o jejich vlastní klimatická rizika a uhlíkovou stopu, a aby snižovaly své emise skleníkových plynů. To je jeden ze způsobů, jak přispíváme k přechodu na zelenou ekonomiku a cílům EU v oblasti uhlíkové neutrality.

Je však také zřejmé, že na to nemůžeme být sami. Podniky musí dostát svým závazkům snížit své emise. A pochopitelně boj proti změně klimatu je v první řadě na vládách a parlamentech. Mají k dispozici nejlepší nástroje k řešení této zásadní výzvy. Jako centrální banka pro eurozónu přispějeme svým dílem v rámci našeho mandátu.