Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2020

Tillgångar

(miljoner euro)

Skulder

(miljoner euro)

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

© Europeiska centralbanken. 2021

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0

Webbplats www.ecb.europa.eu

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

HTML ISBN 978-92-899-4697-1, ISSN 2443-5074, doi: 10.2866/15645, QB-BT-21-001-SV-Q

Annexes
18 June 2021