Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

PRESSKONFERENS

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Vítor Constâncio, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 8 mars 2018

INLEDNINGSANFÖRANDE

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi ska nu redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi fortsätter att räkna med att de kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer under en längre tid och väl utöver den tidsperiod under vilken våra nettotillgångsköp kommer att pågå.

När det gäller de extraordinära penningpolitiska åtgärderna bekräftar vi att våra nettotillgångsköp är avsedda att fortsätta i den befintliga månatliga takten på 30 miljarder euro fram till slutet av september 2018, eller längre om så är nödvändigt, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet. Eurosystemet kommer att fortsätta att återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar under en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt. Detta kommer att bidra både till gynnsamma likviditetsvillkor och till en lämplig penningpolitisk inriktning.

Den inkommande informationen, inbegripet våra nya makroekonomiska framtidsbedömningar, bekräftar den starka och brett baserade tillväxten i ekonomin i euroområdet, vilken bedöms komma att utvidgas något snabbare än tidigare förväntat. Dessa tillväxtutsikter bekräftar vår tillförsikt om att inflationen kommer att konvergera mot vårt inflationsmål, som ligger under, men nära, 2 procent. Samtidigt har måtten på den underliggande inflationen under de senaste månaderna varit fortsatt dämpade och måste fortfarande visa övertygande tecken på en uppåttrend. Härvidlag kommer ECB-rådet fortsätta att övervaka hur växelkurser och de finansiella förhållandena kan påverka inflationsutvecklingen. Det behövs alltså fortfarande en omfattande grad av penningpolitisk stimulans för att underliggande inflationstryck gradvis ska byggas upp och för att ge stöd åt den övergripande inflationsutvecklingen på medellång sikt. Detta fortsatta penningpolitiska stöd ges genom nettotillgångsköp, en omfattande stock av redan förvärvade tillgångar och förestående återinvesteringar samt av våra framtidsindikationer om räntor.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Under det fjärde kvartalet 2017 ökade real BNP i euroområdet med 0,6 procent på kvartalsbasis, jämfört med 0,7 procent under det tredje kvartalet. Senaste ekonomiska data och enkätuppgifter indikerar en fortsatt stark och brett baserad tillväxt. Våra penningpolitiska åtgärder, vilka har underlättat skuldreduceringsprocessen, fortsätter att ge stöd åt inhemsk efterfrågan. Ökad sysselsättning stödjer privat konsumtion som även gynnas av tidigare arbetsmarknadsreformer och av en uppgång i hushållens förmögenhet. Företagsinvesteringarna fortsätter att stärkas mot bakgrund av mycket gynnsamma finansieringsförhållanden, stigande lönsamhet för företagen samt solid efterfrågan. Bostadsinvesteringarna har förbättrats ytterligare under de senaste kvartalen. Vidare kommer den brett baserade globala expansionen att ge drivkraft åt euroområdets export.

Denna bedömning återspeglas också i stort sett i de makroekonomiska framtidsbedömningarna av ECB:s experter för euroområdet i mars 2018. Framtidsbedömningarna utgår ifrån en årlig real BNP-ökning med 2,4 procent 2018, 1,9 procent 2019 och 1,7 procent 2020. Jämfört med Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar i december 2017 har utsikterna för real BNP-tillväxt reviderats upp för 2018 och förblir oförändrade för 2019 och 2020.

Riskerna i samband med euroområdets tillväxtutsikter bedöms vara i stort sett balanserade. Å ena sidan torde den rådande positiva konjunkturutvecklingen kunna leda till ytterligare kraftig tillväxt under den närmaste tiden. Å andra sidan består nedåtriskerna och härrör främst från globala faktorer, inbegripet ökande protektionism, och utvecklingar på valutamarknaderna och andra finansmarknader.

Enligt Eurostats snabbstatistik sjönk den årliga HIKP-inflationen i euroområdet till 1,2 procent i februari 2018 från 1,3 procent i januari. Det återspeglade främst negativa baseffekter i prisökningstakten på oförädlade livsmedel. Baserat på aktuella terminspriser på olja, väntas inflationen på årsbasis ligga kvar runt 1,5 procent för resten av året. Måtten på underliggande inflation förblir överlag dämpade. Framöver väntas de stiga gradvis på medellång sikt med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, fortsatt ekonomisk expansion och därmed sammanhängande absorption av överkapacitet samt av stigande löneökningstakt.

Denna bedömning speglas också i stort sett i ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i mars 2018, vilka förutser en årlig HIKP-inflation på 1,4 procent 2018, 1,4 procent 2019 och 1,7 procent 2020. Jämfört med Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar i december 2017 har utsikterna för den totala HIKP-inflationen reviderats ned något för 2019 och förblir oförändrade för 2018 och 2020.

Vad gäller den monetära analysen fortsätter det breda penningmängdsmåttet (M3) att öka i stadig takt med en årlig tillväxttakt på 4,6 procent i januari 2018, vilket är oförändrat jämfört förra månaden. Detta återspeglar effekterna av ECB:s penningpolitiska åtgärder och låga alternativkostnader för innehav av mycket likvid inlåning tillgångar. Följaktligen fortsatte det smala penningmängdsmåttet M1 att vara den främsta bidragande orsaken till tillväxten i det breda penningmängdsmåttet, som fortsatte att öka i en stabil årlig takt.

Återhämtningen i tillväxten för utlåning till den privata sektorn som observerats sedan början av 2014 framskrider. Den årliga ökningstakten i utlåningen till icke-finansiella företag stärktes till 3,4 procent i januari 2018, från 3,1 procent i december 2017, medan den årliga ökningstakten i utlåningen till hushåll var fortsatt stabil på 2,9 procent. Genomslaget av de penningpolitiska åtgärder som vidtagits sedan juni 2014 fortsätter att på ett betydande sätt stödja lånevillkoren för företag och hushåll, tillgången till finansiering, främst för små och medelstora företag, och för kreditflöden i hela euroområdet.

En avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen bekräftade behovet av en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik för att säkerställa att inflationen varaktigt återgår till nivåer som är under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

För att våra penningpolitiska åtgärder ska få full effekt krävs dock att beslutsamma insatser inom andra politikområden ökar tillväxtpotentialen på lång sikt samt minskar sårbarheter. Strukturreformer måste genomföras avsevärt snabbare i euroområdet för att öka motståndskraften, minska den strukturella arbetslösheten och stärka euroområdets produktivitet och tillväxtpotential. EU-kommissionen tillkännagav igår att uppfyllandet av landsspecifika rekommendationer under 2017 var relativt begränsat. Följaktligen är det nödvändigt med kraftigare reformansträngningar i samtliga länder i euroområdet. När det gäller finanspolitiken ger den alltmer stabila och brett baserade ekonomiska expansionen förutsättningar för att åter bygga upp finanspolitiska buffertar. Detta är särskilt viktigt i länder med fortsatt hög statsskuld. Alla länder skulle gynnas av förstärkta insatser för en mer tillväxtfrämjande utformning av de offentliga finanserna. Ett fullständigt, transparent och konsekvent genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten samt av förfarandet vid makroekonomiska obalanser över tid i samtliga länder är avgörande för att öka motståndskraften i euroområdets ekonomi. En fördjupning av ekonomiska och monetära unionen är ett projekt som fortfarande har hög prioritet. ECB-rådet uppmanar till snabba och målmedvetna steg för att fullfölja bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media