Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 8 maart 2018

INLEIDENDE VERKLARING

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. Dan zullen wij nu verslag uitbrengen van de vergadering die de Raad van Bestuur vandaag heeft gehouden.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van onze netto activa-aankopen, op hun huidige niveau zullen blijven.

Wat de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen betreft, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat onze netto activa-aankopen voor het huidige bedrag van € 30 miljard per maand doorlopen tot eind september 2018 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. Het Eurosysteem zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van activa en die de vervaldatum hebben bereikt, voor langere tijd na afloop van zijn netto activa-aankopen blijven herinvesteren, in ieder geval zo lang als noodzakelijk is. Dit zal bijdragen aan zowel gunstige liquiditeitscondities als aan een passende monetairbeleidskoers.

De binnenkomende gegevens, waaronder onze nieuwe door medewerkers opgestelde projecties, bevestigen de krachtige en breedgedragen groeidynamiek in de economie van het eurogebied, die, zo wordt geprojecteerd, op de korte termijn in een iets sneller tempo dan eerder verwacht zal toenemen. Deze vooruitzichten voor de groei bevestigen ons vertrouwen dat de inflatie zal convergeren naar onze inflatiedoelstelling van onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn. Tegelijkertijd blijven de maatstaven van de onderliggende inflatie gematigd en moeten deze nog steeds overtuigende tekenen van een aanhoudende opwaartse trend te zien geven. In dit kader zal de Raad van Bestuur de ontwikkelingen in de wisselkoers en de financiële condities blijven volgen met betrekking tot de mogelijke implicaties daarvan voor de vooruitzichten voor de inflatie. Over het geheel genomen blijft een ruime mate van monetaire stimulans nodig om de onderliggende inflatiedruk te doen blijven toenemen en de ontwikkelingen in de totale inflatie op de middellange termijn te ondersteunen. Deze aanhoudende monetaire ondersteuning wordt verschaft door de netto activa-aankopen, door de aanzienlijke omvang van de aangekochte activa en de komende herinvesteringen, alsook door onze indicaties omtrent het toekomstige rentebeleid.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. Het reële bbp steeg in het vierde kwartaal van 2017 kwartaal-op-kwartaal met 0,6%, na in het derde kwartaal met 0,7% gestegen te zijn. De meest recente economische gegevens en enquête-uitkomsten wijzen op een aanhoudend krachtige en breedgedragen groeidynamiek. Onze monetairbeleidsmaatregelen, die de afbouw van schuldposities hebben gefaciliteerd, blijven de binnenlandse vraag schragen. De particuliere consumptie wordt ondersteund door een toenemende werkgelegenheid, die tevens profiteert van in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt, en door een groeiend vermogen van huishoudens. De bedrijfsinvesteringen blijven versterken dankzij de zeer gunstige financieringscondities, toenemende winstgevendheid van bedrijven en solide vraag. De investeringen in woningen zijn de afgelopen kwartalen verder verbeterd. Daarnaast geeft de breedgedragen mondiale expansie een impuls aan de uitvoer uit het eurogebied.

Deze beoordeling wordt grotendeels weerspiegeld in de in maart 2018 door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied. Volgens deze projecties stijgt het reële bbp op jaarbasis naar verwachting met 2,4% in 2018, met 1,9% in 2019 en met 1,7% in 2020. Vergeleken met de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties van december 2017 zijn de vooruitzichten voor de reële bbp-groei voor 2018 opwaarts bijgesteld en voor 2019 en 2020 onveranderd gebleven.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied worden globaal genomen beoordeeld als in evenwicht. Enerzijds zou de huidige positieve conjuncturele dynamiek kunnen leiden tot sterker groei op de korte termijn. Anderzijds blijven neerwaartse risico’s voornamelijk verband houden met mondiale factoren, waaronder toenemend protectionisme en ontwikkelingen op de valuta- en andere financiële markten.

Volgens de flash raming van Eurostat daalde de HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis in februari 2018 naar 1,2%, tegen 1,3% in januari. Dit weerspiegelde hoofdzakelijk negatieve basiseffecten in de inflatie van de prijzen van onbewerkte voedingsmiddelen. Wat de toekomst betreft, zal, op basis van de huidige futuresprijzen voor olie, de totale inflatie op jaarbasis de rest van het jaar waarschijnlijk rond 1,5% schommelen. De maatstaven van de onderliggende inflatie blijven over het geheel genomen gematigd. Wat betreft de toekomst, zullen ze naar verwachting op de middellange termijn geleidelijk stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie, de daarmee samenhangende afname van de economische onderbenutting en stijgende lonen.

Deze beoordeling wordt grotendeels weerspiegeld in de in maart 2018 door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied, die een HICP-inflatie op jaarbasis voorzien van 1,4% in 2018, 1,4% in 2019 en 1,7% in 2020. Vergeleken met de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties van december 2017 zijn de vooruitzichten voor de totale HICP-inflatie voor 2019 licht neerwaarts bijgesteld en voor 2018 en 2020 onveranderd gebleven.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) blijft in een stevig tempo groeien, waarbij het groeitempo op jaarbasis in januari 2018 uitkwam op 4,6%, onveranderd ten opzichte van de voorgaande maand, als gevolg van de invloed van de monetairbeleidsmaatregelen van de ECB en de lage alternatieve kosten van het aanhouden van de meest liquide deposito's. Dienovereenkomstig bleef het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 de voornaamste bijdrage leveren aan de ruime geldgroei door in een solide tempo op jaarbasis door te blijven groeien.

Het sinds het begin van 2014 waargenomen herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet verder door. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen versterkte in januari 2018 naar 3,4%, ten opzichte van 3,1% in december 2017, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens onveranderd bleef, op 2,9%. De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van een ruime mate van monetaire accommodatie om te zorgen voor een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbesloten bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te verhogen en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Tegen de achtergrond van een over het geheel genomen beperkte tenuitvoerlegging van de land-specifieke aanbevelingen van 2017, zoals gisteren door de Europese Commissie bekendgemaakt, zijn intensiever hervormingsinspanningen nodig in de landen van het eurogebied. Wat het begrotingsbeleid betreft, maakt de toenemend solide en breedgedragen expansie het wenselijk begrotingsbuffers weer op te bouwen. Dit is met name belangrijk in landen waar de overheidsschuld hoog blijft. Het zou voor alle landen goed zijn als ze grotere inspanningen zouden leveren om een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te bereiken. Het in de tijd en in de verschillende landen op volledige, transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het Stabiliteits- en Groeipact en van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden blijft van cruciaal belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur roept op tot specifieke en vastbesloten stappen om de bankenunie en de kapitaalmarktenunie te voltooien.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media