Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 8 marca 2018

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów.

Na podstawie naszej regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, potwierdzamy, że zamierzamy prowadzić zakupy aktywów netto, na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie, do końca września 2018, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada Prezesów stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Eurosystem będzie w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Napływające informacje, w tym nowe projekcje naszych ekspertów, potwierdzają, że ożywienie gospodarcze w strefie euro jest mocne i ma szeroki zasięg, a w najbliższym okresie jego dynamika powinna być nieco wyższa, niż wcześniej oczekiwano. Takie perspektywy wzrostu umacniają nas w przekonaniu, że inflacja będzie się zbliżać do celu inflacyjnego, czyli do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Jednocześnie miary inflacji bazowej są wciąż niskie i nie ma jeszcze przekonujących oznak trwałego trendu wzrostowego. W tym kontekście Rada Prezesów będzie nadal monitorować zmiany kursu walutowego i warunków finansowych pod kątem ich potencjalnego wpływu na perspektywy inflacji. Ogólnie aby presja na inflację bazową nadal rosła i podtrzymywała inflację ogółem w średnim okresie, w dalszym ciągu potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali. Źródłem tego wsparcia monetarnego są zakupy aktywów netto, pokaźny zasób nabytych aktywów i ich przyszłe reinwestowanie, a także nasza zapowiedź przyszłego nastawienia polityki pieniężnej (forward guidance).

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. W czwartym kwartale 2017 realny PKB zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,6%, po wzroście o 0,7% w trzecim kwartale. Najnowsze dane gospodarcze i wyniki badań ankietowych wskazują na wciąż mocne tempo i szeroki zasięg wzrostu gospodarczego. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, które ułatwiły proces delewarowania, w dalszym ciągu wzmacniają popyt wewnętrzny. Spożycie prywatne jest wspierane przez trwający wzrost zatrudnienia, wynikający m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, oraz rosnącą zamożność gospodarstw domowych. Inwestycje biznesowe nadal się umacniają pod wpływem bardzo korzystnych warunków finansowania, wzrostu rentowności przedsiębiorstw i mocnego popytu. Inwestycje mieszkaniowe w ostatnich kwartałach dalej rosły. Ponadto pod wpływem powszechnego ożywienia w gospodarce światowej tempa nabiera wzrost eksportu strefy euro.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z marca 2018, według których roczny realny PKB wzrośnie w 2018 o 2,4%, w 2019 o 1,9%, zaś w 2020 o 1,7%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z grudnia 2017 perspektywy wzrostu realnego PKB na rok 2018 zostały zrewidowane w górę, a na lata 2019 i 2020 pozostają niezmienione.

Ocenia się, że pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro zasadniczo się równoważą. Z jednej strony utrzymujące się dodatnie tempo wzrostu gospodarczego związane z cyklem koniunkturalnym może w krótkim okresie przełożyć się na jego wyższą dynamikę. Z drugiej – czynniki antywzrostowe nadal wiążą się przede wszystkim z uwarunkowaniami globalnymi, w tym nasilaniem się protekcjonizmu oraz sytuacją na rynku walutowym i innych rynkach finansowych.

Według szybkich szacunków Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro spadła z 1,3% w styczniu 2018 do 1,2% w lutym. Wynikało to głównie z ujemnego efektu bazy w cenach żywności nieprzetworzonej. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że roczna inflacja ogółem do końca roku będzie prawdopodobnie oscylować wokół poziomu 1,5%. Miary inflacji bazowej są ogólnie nadal niskie. Oczekuje się, że w średnim okresie będą stopniowo rosnąć, do czego przyczynią się zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze, towarzyszące mu zmniejszanie się wolnych zasobów gospodarczych oraz rosnąca dynamika płac.

Taka ocena jest również zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z marca 2018, według których roczna inflacja HICP ma wynieść 1,4% w 2018, 1,4% w 2019 i 1,7% w 2020. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z grudnia 2017 perspektywy wzrostu inflacji HICP ogółem na rok 2019 zostały zrewidowane nieznacznie w dół, a na lata 2018 i 2020 pozostają niezmienione.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3) nadal rośnie w szybkim tempie: w styczniu 2018 jej roczna dynamika wyniosła 4,6%, tyle samo co w poprzednim miesiącu; było to odzwierciedleniem wpływu środków polityki pieniężnej zastosowanych przez EBC i niskiego kosztu alternatywnego: utrzymywania depozytów o najwyższej płynności. W związku z tym głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza wciąż był wąski agregat M1, którego roczna dynamika nadal szybko się zwiększa.

W dalszym ciągu trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W styczniu 2018 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw umocniła się do 3,4%, z 3,1% w grudniu 2017, podczas gdy roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała bez zmian na poziomie 2,9%. Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 wciąż wyraźnie wspiera poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – oraz akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie trwałego powrotu stóp inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach strefy euro. Ponieważ – jak podała wczoraj Komisja Europejska – stopień wdrożenia zaleceń dla poszczególnych krajów w 2017 roku był ogólnie niewielki, kraje strefy euro powinny zintensyfikować reformy. W kwestii polityki fiskalnej coraz mocniejsze ożywienie o szerokim zasięgu przemawia za odbudową buforów fiskalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, w których dług publiczny wciąż jest wysoki. We wszystkich krajach należałoby zwiększyć wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Podniesienie odporności gospodarki strefy euro wymaga, by kraje przez cały czas w pełni, przejrzyście i konsekwentnie realizowały pakt stabilności i wzrostu oraz procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Sprawą priorytetową pozostaje pogłębianie unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów wzywa do podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami