European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

17 juni 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.332 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 503.817 2.499
  2.1 Fordringar på IMF 220.212 −11
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 283.605 2.511
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.969 −1.808
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.199 417
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.199 417
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.199.517 221
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 669 222
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.198.847 −2
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.427 4.510
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.125.121 3.710
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.959.185 3.045
  7.2 Övriga värdepapper 165.937 666
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.106 0
9 Övriga tillgångar 300.457 −2.550
Summa tillgångar 8.827.944 7.000
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.599.627 972
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.675.528 −105.750
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 4.139.000 112.320
  2.2 Inlåningsfacilitet 534.274 −218.032
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.255 −38
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 48.951 −928
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 847.299 90.929
  5.1 Offentliga sektorn 686.196 87.448
  5.2 Övriga skulder 161.103 3.482
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 422.317 18.995
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.125 −562
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.222 583
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.222 583
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.211 0
10 Övriga skulder 322.910 2.761
11 Värderegleringskonton 598.893 0
12 Kapital och reserver 114.861 0
Summa skulder 8.827.944 7.000
Annexes
21 June 2022